งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารระบบ เครือขาย อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ. บทที่ 6 การบริหารระบบเครือขาย วัตถุประสงคของการบริหารเครือข าย  เพื่อทำให้ระบบเครือขายทำงานอยางมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารระบบ เครือขาย อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ. บทที่ 6 การบริหารระบบเครือขาย วัตถุประสงคของการบริหารเครือข าย  เพื่อทำให้ระบบเครือขายทำงานอยางมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารระบบ เครือขาย อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ

2 บทที่ 6 การบริหารระบบเครือขาย วัตถุประสงคของการบริหารเครือข าย  เพื่อทำให้ระบบเครือขายทำงานอยางมี ประสิทธิภาพ มีการ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการทำ สำรองขอมูลหรือ แบ็กอัป  ความรับผิดชอบหลักของผูบริหารเครือข าย คือ การดูแลให เครือขายสามารถทำงานไดอยางมี ประสิทธิภาพและ ตอบสนองกับความตองการของผูใชใน เครือขายอยาง เหมาะสม

3 สมรรถนะของเครือขาย สามารถวัดกันที่การรับ – สงขอมูลในเครือข ายวามีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการ ทำงานมากนอยเพียงใด เครือขายจะต องมีการปรับแตงเพื่อใหมีสมรรถนะการ ทำงานสูงสุด

4 การตรวจสอบและติดตามการทำงาน ของระบบเครือขาย  เพื่อหาจุดที่มีปญหาจะทำใหผูบริหาร เครือขายแกไขไดอยางถูกตอง ผู บริหารเครือขายจำเปนตองมีอุปกรณ หรือเครื่องมือในการตรวจสอบ มีทั้งฮารดแวร และซอฟตแวร โดยอุปกรณตรวจสอบ และติดตามการทำงานเครือขายสามารถติดต อสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือข ายได

5 ซอฟตแวรบริหารเครือขาย จะชวยใหผูบริหารเครือขายสามารถ ควบคุมและปรับแตงเครือขายไดง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น ซอฟตแวรสวน ใหญจะมีคุณสมบัติในการควบคุมจาก ระยะไกล ซอฟตแวรบริหารเครือขายยังมี ระบบเตือนภัยใหกับผูบริหารเครือขายหรือ ทีมบริหารเครือขายทราบ

6 นโยบายเครือขาย 1. กฎ กติกาในการใชเครือขาย 2. การปรับปรุงนโยบาย


ดาวน์โหลด ppt การบริหารระบบ เครือขาย อาจารย์ธนวรรณ กิริยะ. บทที่ 6 การบริหารระบบเครือขาย วัตถุประสงคของการบริหารเครือข าย  เพื่อทำให้ระบบเครือขายทำงานอยางมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google