งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ วิจัย และนวัตกรรม 3.6.1 พัฒนาการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก ต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ วิจัย และนวัตกรรม 3.6.1 พัฒนาการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก ต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ วิจัย และนวัตกรรม 3.6.1 พัฒนาการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก ต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ เป็นกำลังคนระดับกลางและ ระดับสูง ส่งผลให้เกิดการ สร้างนวัตกรรมและการ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เป้าหมายการ ให้บริการกระทรวง ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และงบประมาณ 3.6.2 สนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาทุก สาขาในการสร้าง องค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับ ศักยภาพของ ประเทศทันต่อการ เปลี่ยนแปลง และ พัฒนานวัตกรรมที่ นำไปสู่การพึ่งตนเอง และลดการนำเข้า เทคโนโลยีจาก ต่างประเทศ 3.6.4 สนับสนุน การถ่ายทอด เทคโนโลยีและ ขับเคลื่อน นวัตกรรมของ ประเทศทั้งระบบ ส่งเสริมการบริการ วิชาการแก่สังคม และการวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วมกับนักวิจัย ท้องถิ่น 3.6.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูล ดาวเทียม เพื่อการพัฒนา ประเทศแบบบูรณาการอย่าง ยั่งยืน สร้างกลไกและ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ เพื่อรองรับการปรับ โครงสร้างการผลิตและการปรับ เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายการ ให้บริการที่ 3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ได้ตอบสนองภาคการ ผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน การสร้าง ความสามารถของ ประเทศในระยะยาว และการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการให้บริการที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ สนับสนุนภาคการผลิตและบริการ โดยมาตรการด้านการเงิน การคลัง ได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับ มาตรฐานและคุณภาพการผลิต รวมถึงห้องปฏิบัติการและข้อมูล สารสนเทศให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับ ประเทศและระดับสากล และ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ และ เอกชน ในการเจรจาทางการค้า ระหว่างประเทศ เป้าหมายการ ให้บริการที่ 4 เทคโนโลยีที่ กระทรวง ถ่ายทอด ได้นำไปใช้ ประโยชน์กับระบบ เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณา การ และประชาชน ระดับฐานราก เป้าหมายการ ให้บริการที่ 1 กำลังคน ทางด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ได้รับ การสร้างเสริม ขีดความสามารถ ด้านการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนผู้มี ความสามารถ พิเศษทาง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป้าหมายการ ให้ บริการที่ 2 ภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน ตระหนัก บทบาท วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีใน การสร้าง สังคมแห่ง ความรู้ 4,813.9551 ล้านบาท หน่วยงาน 1. สำนักงานปลัดกระทรวง 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ 5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ 6. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ 7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หน่วยงาน 1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง 2. กรมวิทยาศาสตร์ บริการ 3. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ 4. สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย 989.9483 ล้าน บาท หน่วยงาน 1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง 2. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ 3. สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์แห่งชาติ 4. สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย 2,574.5595 ล้าน บาท หน่วยงาน 1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง 2. กรม วิทยาศาสตร์ บริการ 3. สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ 4. สำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศ 2,030.8441 ล้านบาท หน่วยงาน 1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง 2. องค์การ พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ 499.4996 ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 10,908.8066 ล้านบาท เป้าหมาย การให้ บริการ กระทรวง แนวทาง การจัดสรร งบประมาณ ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ หน่วยงาน งบประมาณ วันที่ 28 ธ. ค. 49 กลุ่มงานงบประมาณ ส่วน แผนงาน สน. สป.


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ วิจัย และนวัตกรรม 3.6.1 พัฒนาการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก ต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google