งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคาดหวังของเขตสุขภาพต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคาดหวังของเขตสุขภาพต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคาดหวังของเขตสุขภาพต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่
พ.ญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10

2 แนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรี
- ทำทันที - ทำจริง - ทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ - ทำต่อเนื่อง

3 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต การกำจัดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย กลุ่มทารกในครรภ์และมารดา กลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยก่อนเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

4 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)
3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต โภชนาการและอาหารปลอดภัย เช่น การขจัดปัญหาการใช้ steroid ไม่ถูกต้องในอาหารและยา 3.3 การป้องกันและควบคุมดารบาดเจ็บ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่าง ๆ 3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เช่น การผลักดัน ร่าง พรบ.เยียวยาผู้ประสบภัยจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...

5

6

7

8 ความคาดหวังต่องานสุขภาพจิต

9

10 ด้านระบบบริการ มี vision เดียวกันกับเขตสุขภาพ
บูรณาการงานต่าง ๆ ในระบบ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้น “กลุ่มวัย” และ “DHS” พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่ต่อเนื่อง มีมาตรฐาน (ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่)

11 ด้านการพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ Gap และเติมเต็ม Gap ที่พบ
คนทำงานต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านการดูแลสุขภาพจิตประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตสุขภาพ เช่น จิตแพทย์ พยาบาลเฉพาะทาง (PG เด็ก และ PG ผู้ใหญ่) (.... ปัญหาปัจุจุบันคือ ขาดคนทำงานที่มีความรู้เฉพาะทาง กรมสุขภาพจิตให้ทุนสนับสนุน แต่ผู้บริหาร พ. ไม่สนับสนุนเท่าที่ควร / คนที่ได้รับการพัฒนาแล้วมีการโยกย้ายหน่วย / ทำงานไม่ตรงกับความสามารถที่มี) ทำจริง ต่อเนื่อง

12 ด้านการติดตามประเมินผล
มีระบบการติดตามเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ มีระบบการให้การปรึกษาการดำเนินงานกับเครือข่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการพื้นที่ได้ มีระบบ Data Center ที่รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่พบ ชี้เป้าประเด็นปัญหาในพื้นที่ได้ Feed back ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะแก่พื้นที่ได้

13 ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน
สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเต็มที่ ทันเวลา เช่น สื่อ อุปกรณ์ การเติมเต็มความรู้ ทักษะ (... ปัญหาที่พบตอนนี้ คือ กรมสุขภาพจิตไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ส่งผลให้เด็กที่มีพัฒนาการช้าในพื้นที่ ไม่ได้รับการกระตุ้นเท่าที่ควร) ให้กำลังใจ

14 ขอบคุณ ในความใส่ใจ


ดาวน์โหลด ppt ความคาดหวังของเขตสุขภาพต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google