งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ถ่ายทอด มีนาคม 2548 สถานที่ถ่ายทอด โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ถ่ายทอด มีนาคม 2548 สถานที่ถ่ายทอด โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การเพิ่มคุณภาพในโครงการพัฒนารูปแบบปฏิบัติการบริการในสถานบริการพื้นฐาน
วันที่ถ่ายทอด มีนาคม 2548 สถานที่ถ่ายทอด โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ 6 จังหวัด ผู้ถ่ายทอด นางนิภาศรี คำจริง นักวิชาการสาธารณสุข 8ว.

2 การเพิ่มคุณภาพในโครงการพัฒนารูปแบบปฏิบัติการบริการในสถานบริการพื้นฐาน
นำเสนอโดยนางนิภาศรี คำจริง ตามโครงการเพิ่มคุณภาพฯ จ. น่าน วันที่ มีนาคม 2548

3 สมาชิก ประธาน นิภาศรี คำจริง เลขานุการ พนา พวงมะลิ
ประธาน นิภาศรี คำจริง เลขานุการ พนา พวงมะลิ ที่ปรึกษากลุ่ม เพชราภรณ์ สมาชิกกลุ่ม สุภาพ ทองสุขุม ภาศินี ป้องป้อม ยุพิน อินพิทักษ์ อารมณ์ พลญาพิพัฒน์ เยาวเรศ วิสูตรโยธิน เสาวนีย์ ดีมูล

4 ขั้นตอนปฏิบัติในการเริ่มต้นและดำรงความต่อเนื่องของการเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติการบริการของเครือข่ายสถานบริการในจังหวัด

5 2.ดำเนินการตามมาตรฐานด้านการป้องกันควบคุมโรคในทิศทางเดียวกัน
1.สร้างองค์ความรู้ในด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในทุกระดับ (รพศ. รพท. รพช. สสจ. สสจ. PCU เครือข่ายเอกชนและท้องถิ่น) ให้สอดคล้องกับ สปสช 2.ดำเนินการตามมาตรฐานด้านการป้องกันควบคุมโรคในทิศทางเดียวกัน 3.ชี้แจงการประเมินคุณภาพด้านการป้องกันควบคุมโรค

6 4.ปรับระดับคุณภาพในส่วนที่ขาด จากข้อ 3 พร้อม หาแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็น CQI
5.สนับสนุนด้านวิชาการงานโรคไม่ติดต่อ (สื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบ) 6.พัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดความซ้ำซ้อนในระบบการให้บริการโดยมีสมุดประจำตัวผู้รับบริการ(เลขประจำตัว 13 หลัก)

7 7.กำหนดเป้าหมายของการบริการ ( เรื่อง, คน, สถานที่ )
7.กำหนดเป้าหมายของการบริการ ( เรื่อง, คน, สถานที่ ) -ให้ความรู้ในด้านเทคนิควิธีการด้านสุขศึกษาและการสื่อสาร (เช่น ทักษะชีวิต Self Help Group) 8.รณรงค์หัวใจ หลอดเลือด และการบาดเจ็บอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ( เหมือนรวมพลังสร้างสุขภาพ สร้างความตระหนัก ) ทั้งประเทศ 9.วิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง,ภาระโรค

8 10.บูรณาการงานโรคไม่ติดต่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการ
ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 11.วางแผนขั้นตอนการพัฒนาต่อเนื่อง 12.นิเทศ ประสาน กำกับ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

9 แบบการวิเคราะห์ปัจจัยและการสนับสนุน

10 เพิ่มอะไรเพื่อเพิ่มคุณภาพ การสนับสนุนที่ต้องมี
ปัจจัยคุณภาพ เพิ่มอะไรเพื่อเพิ่มคุณภาพ การสนับสนุนที่ต้องมี 1.วิธีการปฏิบัติ 1.แนวทางดำเนินงาน/มาตรฐาน/คุณภาพ 2.แนวทางการประเมินผล 1.คู่มือให้เขต/จังหวัด/CUP 2.การแสดงออกของการบริการ 1.มีแผนการออกนิเทศ 2.มีการให้การปรึกษาด้านบริการ/วิชาการ 3.มีการบูรณาการงานเขากับกิจกรรมของกระทรวงกรม กอง อื่น ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 1.แผนบูรณาการ

11 3.ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
1.องค์วามรู้/ศึกษาวิจัย/กลยุทธ์การทำงาน 1.มีการฝึกอบรมเป็นระยะ 2.ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 3.ทีมให้คำปรึกษาด้านการวิจัย 4.ประสานกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆทุกด้าน 4.ความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.สร้างความตระหนัก 2.มีคู่มือที่เหมาะสม 3.การเชื่อมโยงเครือข่าย 1.แนะนำแหล่งข้อมูล 2.จัดหาคู่มือ

12 5.สิ่งของหรือวัสดุรวมทั้งข้อมูลข่าวสาร
1.มีระบบสืบค้นข้อมูลโรคไม่ติดต่อโดยเชื่อมโยงกับจังหวัด 2.กำหนดมาตรฐานวัสดุ 1.สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 6.เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ 1.มีศูนย์ให้บริการสอบวัดคุณภาพเครื่องมือ 1.ความรู้ด้านการใช้งาน 7.สถานที่ 1.ต้นแบบในการลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 2.ศูนย์การเรียนรู้งาน โรคไม่ติดต่อ(Learning Organization) 1.มาตรการ/กฎหมาย/นโยบาย 2.ศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ


ดาวน์โหลด ppt วันที่ถ่ายทอด มีนาคม 2548 สถานที่ถ่ายทอด โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google