งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากร

2 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

3 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายณรงค์ นิติกาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

4 นายศิริพงษ์ จันทรเศรษฐ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายศิริพงษ์ จันทรเศรษฐ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

5 นายชาตรี ศรศิริ ครูที่ทำหน้าที่ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายชาตรี ศรศิริ ครูที่ทำหน้าที่ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภาระงานที่รับผิดชอบ ประสานงานแผนกวิชา จัดทำแผนการเรียนครบทุกภาคเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ทุกปีการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร ปวช.และปวส. ตรวจสอบแผนการสอนที่แต่ละแผนกวิชาจัดทำ ส่งงานฯ และรายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบเป็นระยะๆ จัดเก็บข้อมูลการส่งแผนการสอน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก

6 นายกฤษฎา เอมเดช ครูที่ทำหน้าที่ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายกฤษฎา เอมเดช ครูที่ทำหน้าที่ประจำงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภาระงานที่รับผิดชอบ รับผิดชอบงานนิเทศการเรียนการสอน ร่วมกับแผนกวิชา รวบรวมรายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ เทอมละ 1 ครั้ง ตรวจสอบผลการนิเทศ และรายงานให้วิทยาลัยทราบ ตรวจสอบบันทึกหลังการสอน และรายงานผลให้วิทยาลัยฯ ทราบ จัดเก็บข้อมูลการนิเทศการสอนและบันทึกการสอนเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก

7 นางสาวชลธิชา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวชลธิชา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google