งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop การจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop การจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop การจัดการความรู้

2 KV :การลดปัญหาการเรียนของนักศึกษา
1. เครื่องมือ CoP 2. ความรู้อะไร เทคนิคการให้คำปรึกษา เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการให้กำลังใจ 3. รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) มีการลงทะเบียนสมาชิกและตั้งชื่อกลุ่ม CoP คุณกิจ (อาจารย์ที่ปรึกษา จนท ฝ่ายกิจการนักศึกษา) นัดพบกันทุกเดือน โดยมีการกำหนดวันที่แน่นอนและแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ คุณอำนวยจะเชิญผู้เล่า (Story telling/เสวนา/Lesson learned) โดยอาจจะมาจากอาสาสมัครหรือมาจากการพิจารณาประสบการณ์การดำเนินการ 4. คุณอำนวย/ทีมงาน หนฝ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 5. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัดกลุ่ม และ เข้าถึงความรู้อย่างไร (Asset) มีคุณลิขิตคอยบันทึกระหว่างผู้ให้เล่าประสบการณ์และจะให้ผู้เล่าตรวจสอบก่อนแล้วจึงนำขึ้น post ไว้บน web ของ งานกิจการนักศึกษา โดยให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากรทุกคนเข้าถึงได้ 6. ทำอย่างไรจึงจะต่อเนื่องและมี ส่วนร่วม มีการมอบของที่ระลึกและวุฒิบัตรให้กับผู้เล่า นอกจากนั้นยังบรรจุจำนวนการเล่าในการประเมินผล ประจำปีด้วย

3 KV :การลดปัญหาการเรียนของนักศึกษา
1. เครื่องมือ ฟอรัมถาม-ตอบ/คำถามยอดฮิต (FAQs) 2. ความรู้อะไร การวางแผนการเรียนตามหลักสูตรสภาวิศวกร การลงทะเบียนเรียน (ลงเกิน/สาย/กรณีพิเศษ/...) การประเมินผลการเรียน/การคำนวณแต้ม/GPA 3. รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) - ผู้ใช้สามารถฝากคำถามไว้ใน webboard - ประชุมเพื่อสรุปหัวข้อคำถามที่มีมากในแต่ละหน่วยงาน โดยอาจจะมาจากหน้า webboard หรือจากหน้างาน - หน่วยงานสรุปประเด็นปัญหาและจัดเป็นกลุ่มคำถาม แล้วร่วมกันหาคำตอบที่เหมาะสมและถูกต้อง 4. คุณอำนวย/ทีมงาน หนฝ. ฝ่ายวิชาการ 5. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัดกลุ่ม และ เข้าถึงความรู้อย่างไร (Asset) - จัดเก็บคำถามเป็นหมวดหมู่ใน หน้า web ฝ่ายวิชาการ - ทุกคำตอบจะถูกกลั่นกรองและตรวจสอบจากหนฝ.ก่อนแขวนขึ้น web 6. ทำอย่างไรจึงจะต่อเนื่องและมี ส่วนร่วม ประชุมทุกไตรมาสเพื่อสรุปหัวข้อคำถามและปรับปรุง คำถาม-คำตอบ

4 KV :การลดปัญหาการเรียนของนักศึกษา
1. เครื่องมือ ฐานความรู้ (Knowledge base) : คลังข้อสอบ 2. ความรู้อะไร ข้อสอบเก่า 3. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัดกลุ่ม และเข้าถึงความรู้อย่างไร (Asset) - เมื่อสิ้นสุดเทอมให้อาจารย์ upload ไฟล์ข้อสอบเข้าสู่ระบบ intranet - จัดเก็บข้อสอบตามภาควิชา รายวิชาและภาคการศึกษา 4. คุณอำนวย/ทีมงาน หนฝ. ฝ่ายวิชาการ 5. รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อสอบได้ ในระบบ intranet 6. ทำอย่างไรจึงจะต่อเนื่องและมี ส่วนร่วม บรรจุการ upload ไฟล์ข้อสอบให้อยู่ในหน้าที่ของอาจารย์ (Job description)

5 KV :การพัฒนางานและคน 1. เครื่องมือ เสวนา Q talk 2. ความรู้อะไร
การพัฒนางานด้วย IT การขอตำแหน่งทางวิชาการ การบริหารงานภาควิชา/หน่วยงาน 3. รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) คุณอำนวยจะเชิญผู้เล่า (Story telling/Lesson learned) โดยอาจจะมาจากอาสาสมัครหรือมาจากการพิจารณาประสบการณ์การดำเนินการ หรือ Best Practices ที่ได้จะการประเมิน QA หรือดูจาก KPI มีการกำหนดวันที่แน่นอนทุก 2 เดือนและแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ 4. คุณอำนวย/ทีมงาน หนฝ. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 5. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัดกลุ่ม และ เข้าถึงความรู้อย่างไร (Asset) มีคุณลิขิตคอยบันทึกระหว่างผู้ให้เล่าประสบการณ์และจะให้ผู้เล่าตรวจสอบก่อนแล้วจึงนำขึ้น post ไว้บน web ของ Q talk โดยให้เฉพาะบุคลากรทุกคนเข้าถึงได้ 6. ทำอย่างไรจึงจะต่อเนื่องและมี ส่วนร่วม ให้ผู้บริหารเข้าร่วมฟังทุกครั้ง และมีการมอบของที่ระลึกและวุฒิบัตรให้กับผู้เล่า นอกจากนั้นยัง บรรจุจำนวนการเล่าในการประเมินผลประจำปีด้วย

6 KV :………………….. 1. เครื่องมือ 2. ความรู้อะไร
3. รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) 4. คุณอำนวย/ทีมงาน 5. จัดเก็บ กลั่นกรอง จัดกลุ่ม และ เข้าถึงความรู้อย่างไร (Asset) 6. ทำอย่างไรจึงจะต่อเนื่องและมี ส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt Workshop การจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google