งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Urban Mental Health Child and Adolescence

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Urban Mental Health Child and Adolescence"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Urban Mental Health Child and Adolescence
พญ วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

2 Mental Health in Youth Rural Migration Urban
Peaceful environment: Protective factor Depression Anxiety Stress-related condition High risk of mental health problems Drug and alcohol use Behavioral problems Personality disorder Adjustment Reaction งานวิจัยของAsst.Prof.Douglas Gentile, Director of research at the Nonprofit National Institute on Media and the Family จาก Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า มีเยาวชนอเมริกาอายุระหว่าง 8-18 ปีถึงร้อยละ 8.5 (ประมาณ 3 ล้านคน)อยู่ในภาวะติดเกม

3 Urban Mental Health Samutprakarn Model

4 Policy School Mental Health Best practice Model Research Enhance
Capacity of CMH system Best practice Model

5 Best Practice Model

6 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
One Stop Service โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

7 ปัญหาด้านการเรียนรู้

8 Research

9 Creating referral system: From School to Child Psychiatric Hospital, Thailand Patients, aged 6-15 years with learning or behavioral problems, treated at Yuwaprasart Hospital,

10 Enhance Capacity of CMH system

11 โครงการค่ายสมองใสวัยซน
ผู้ป่วย วัยเด็ก โครงการค่ายสมองใสวัยซน เพื่อการค้นหาศักยภาพ ความถนัด โดยชุมชนมีส่วนร่วม ผู้ปกครอง โครงการ “ชมรมคนรักเด็กพิเศษ” เน้นทักษะการดูแลช่วยเหลือเด็ก ผ่านกระบวนการ self-help group, sharing and supporting ครู บุคลากร โครงการ “ค่ายกลช่วยคนเรียนอ่อน” หาวิธีที่จะทำให้ครูตกอยู่ในสถานการณ์กับเด็ก มองเด็กด้วยความเจ็บป่วย ให้การรักษาเยียวยาและการสร้างแรงจูงใจ บุคคลพิเศษ โครงการทดลองจ้างงาน เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง โดยใช้หลัก Choose Get Keep

12 Samutprakarn Model แผนบูรณาการดูแลเด็ก อายุ 0-18 ปีทุกด้านอย่างครบวงจร
Policy Samutprakarn Model แผนบูรณาการดูแลเด็ก อายุ ปีทุกด้านอย่างครบวงจร

13 สถานการณ์ เด็ก 6-18 ปี ปี 2555 จังหวัดสมุทรปราการ
 เด็ก 6-18 ปี มีภาวะอ้วน % เกณฑ์ไม่เกิน 10 % (ที่มาข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ) เด็กพิเศษเรียนร่วม 732 คน / 54 โรงเรียน ผู้ป่วยออทิสติก ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 101 คน ใน 83 โรงเรียน

14 สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ.2555 (6 เดือน) ร้อยละของแม่ที่คลอดบุตรอายุต่ำกว่า 20 ปี 13.8 16.2 16.62 ที่มาข้อมูล : สำนักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

15 เข้าหา ชี้เป้า ติดตาม รักษา Teenage/Old-age pregnancy Low Birth Weight
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและวัยรุ่น สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ชี้เป้า Teenage/Old-age pregnancy Low Birth Weight 18 Mo-ไม่พูด ไม่เดิน นักเรียนที่มีปัญหาการเรียน/พฤติกรรม เข้าหา อสม. เยี่ยมบ้านทุกเดือน กระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้นที่สถานีอนามัย/รพ ชุมชน ระบบส่งต่อ ติดตาม โครงสร้างระบบทะเบียน และรายงานผล การติดตามโดย อสม. รักษา คลินิกพัฒนาการ รพ ชุมชน การจัดทำชุดสิทธิประโยชน์ทางสังคม การเตรียมพร้อมเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานผู้พิการ

16 โครงการบูรณการ การดูแลเด็ก 0-18 ปี
โภชนาการสมวัย โครงการบูรณการ การดูแลเด็ก 0-18 ปี พัฒนาการสมวัย ความปลอดภัยในชีวิต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อม/การติดสารเสพติดลดลง การบริหารจัดการระดับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต การบริหารจัดการระดับหน่วยงานส่วนกลาง (ทบทวนทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์โครงการ Stakeholder mapping 21/5/2012 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาการดูแลเด็ก 0-18 ปี

17 Roadmap to Promote Quality of life of Person with ability
ระบบการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้และเทคโนโลยี ระบบสวัสดิการสังคมและการดำเนินชีวิต ระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข

18 Thank you for you attention


ดาวน์โหลด ppt Urban Mental Health Child and Adolescence

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google