งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HPC 11 กรอบแนวทางการดำเนินงาน นโยบายกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์ 31 กค. 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HPC 11 กรอบแนวทางการดำเนินงาน นโยบายกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์ 31 กค. 52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HPC 11 กรอบแนวทางการดำเนินงาน นโยบายกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์ 31 กค. 52

2 บริบทพื้นที่สถานการณ์ข้อมูล
Concept : แนวคิด นโยบายกรม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจ บริบทพื้นที่สถานการณ์ข้อมูล เป้าหมาย ผลลัพธ์/ผลผลิต งบประมาณ KPI HPC 11

3 Situation Analysis SWOT Analysis Problem Base Analysis
1 Problem Base Analysis 2 Wisdom Base Analysis 3 HPC 11

4 วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ตามกลุ่มอายุ
Healthy City แม่และเด็ก เด็กวัยเรียน วัยทำงาน แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ Enviromment Enviromment HPC 11

5 วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์แม่และเด็ก
SWOT ANALYSIS MCH MMR นคร สุราษฎร์ LBW ยกเว้น สุราษฏร์ พังงา มารดาอายุน้อย ทุกจังหวัด KPI Problem รพ. สายใยรัก OK HPH OK HHPH ? Process HPC 11

6 วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์เด็กวัยเรียน
SWOT ANALYSIS HPS HPS HPS ระดับทอง OK HPS ระดับเพชร ( สุราษฏร์ ระนอง ) นร.น้ำหนักเกิน อัตราฟันผุ ไม่ผ่านเกณฑ์ KPI Problem เชิงปริมาณ OK เชิงคุณภาพ ? ข้อมูลสภาวะโรค สาเหตุการตาย พฤติกรรมเสี่ยง ? Process HPC 11

7 วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์วัยทำงาน
SWOT ANALYSIS วัยทำงาน ปัญหา KPI -ไม่สามารถสะท้อนในเชิงสุขภาพภาพรวมได้ ควรพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พฤติกรรมเสี่ยง ในกลุ่มเป้าหมาย ขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม KPI Problem การเฝ้าระวัง กิจกรรมวัดรอบเอวกลุ่มเป้าหมาย การจัดตั้งชมรม การเข้าร่วมโครงการ - OK Process HPC 11

8 วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ
SWOT ANALYSIS ผู้สูงอายุ ฟันเทียม ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ วัดส่งเสริมฯผ่านเกณฑ์ KPI Problem การจัดกิจกรรม ผสอ. รพ.มี บริการ HHC - OK Process HPC 11

9 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เชิง Setting
ประเด็น Setting area หน่วยงาน ที่ดูแล หมายเหตุ MCH สถานบริการ รพ.* ชุมชน ครอบครัว CUP อปท.* * AFP วัยเรียน สถาน ศึกษา รร. เขตการศึกษา วัยทำงาน สถานประกอบการ รพ.* ชมรม สูงอายุ HPC 11

10 Add value กระบวนการขับเคลื่อน AFP สถาน บริการสธ. องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น AFP Add value HPC 11

11 กระบวนการขับเคลื่อน Issue Development HPS - HHPH Network Development
อำเภอดีเด่น (นำร่อง ) อบต/เทศบาล (ติดดาว) Wisdom Base Analysis การสัมมนา BPM แกนหลัก 3 องค์กร สธ. ศธ อปท. HPC 11

12 กระบวนการขับเคลื่อน ระดับจังหวัด อำเภอติดดาว(นำร่อง)
อบต./เทศบาล ดีเด่น HPS HPH ชมรม Add VALUE Best Practice Best Practice HHPH Best Practice HPC 11

13 Research Develop Add Value Net Work การขับเคลื่อน รูปแบบ HHPH
อำเภอนำร่อง ด้านสภาวะ สุขภาพ ท้องถิ่นติดดาว HPC 11

14 สัมมนาคลังสมอง Best Practice Model การสัมมนา HPC 11 BPM BPM BPM BPM

15 HPC 11 Thank You

16 แผนที่กลยุทธ์ ศูนย์อนามัยที่ 11
แผนที่กลยุทธ์ ศูนย์อนามัยที่ 11 วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์อนามัย ลำดับ 1 ใน 4 ของกรมอนามัย ในปี 2554 เป้าหมาย 4 ปี บุคลากร มีค่านิยม ดี เก่ง มีสุข เป็นองค์กร ที่มีระบบ การบริหารคุณภาพ ประชาชนในเขต11มี พฤติกรรมสุขภาพ เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้านประสิทธิผล C1 พัฒนาระบบ การเฝ้าระวังและประเมินผล C 2 ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ด้านคุณภาพ F 1 พัฒนาระบบการ บริหารความเสี่ยง คุณภาพงาน F2 พัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ F3 พัฒนาระบบ การประเมินบุคคล ด้านประสิทธิภาพ P 1 พัฒนาระบบการ บริหารความสัมพันธ์และ ความพึงพอใจกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P 2 พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ P 3 พัฒนาคุณภาพ การวิจัยและ การถ่ายทอด P 4 พัฒนาระบบ การสนับสนุน และ การมีส่วนร่วมของภาคี ด้านการพัฒนาองค์กร L4 พัฒนา กระบวนการ จัดทำแผนกลยุทธ์ L5 พัฒนากระบวนการ เรียนรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย L1 พัฒนาระบบ คุณภาพ การบริหารองค์กร L 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร เก่ง ดี มีสุข L35 พัฒนาระบบ การจัดการ ความรู้ในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt HPC 11 กรอบแนวทางการดำเนินงาน นโยบายกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์ 31 กค. 52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google