งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอันสมควร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอันสมควร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอันสมควร
สมาชิก 1. น.ส. น้ำฝน ซุยกระเดื่อง เลขที่ 21 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

2 เสนอ อาจารย์ ชมัยพร โคตรโยธา

3 แนวคิด คือ ได้รู้สถิติการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรใน ปี พ.ศ.2009

4 ระยะเวลาในการทำงาน ระยะเวลาในการทำงานประมาณ วัน

5 วัตถุประสงค์ 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ 2.  มีความรู้ความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ 3.  วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น  5.  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

6 6.  ตระหนักถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทั้งต่อตนเองและครอบครัว 7.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยได้ 8.  สามารถนำแนวทางการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 9.  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศในโรงเรียน และชุมชน

7 หลักการและทฤษฎี แผนภูมิของการตั้งครรภ์และคลอดบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2540 – ( ) ละของการตั้งครรภ์และคลอดบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ปี ( ) อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดบุตรประจำปีงบประมาณ 2552 ( )

8 วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีเสวนาระหว่างผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักและหาแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น และ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในโรงเรียนและในชุมชน กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ได้แก่ (1) ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวันรุ่น (2) เพศศึกษา (3) ทักษะชีวิต (4) การวางแผนครอบครัว (5) การป้องกันโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ (6) การป้องกันตัวเองในภาวะคับขันและวิธีการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ (7) ความรู้ E-learning

9 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ ลูก
กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมยอวาทีระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในโรงเรียน เรื่อง“เพศสัมพันธ์วัยรุ่นวุ่นอย่างไร” และ “การตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นวุ่นเพราะใคร” กิจกรรมที่ 5 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเพื่อนเพื่อเป็นเครือข่ายในการให้คำปรึกษาและป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น

10 กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนงบประมาณให้เด็กที่ผ่านการอบรมไปดำเนินการขยายผลในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 7 จัดมหกรรมนำผลการดำเนินงานตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 – 5 มาอภิปรายและ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ กิจกรรมที่ 8 การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง

11 สรุป การที่เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ มากมายดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานได้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร การคบเพื่อนต่างเพศเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวเพื่อจักได้ไม่เกิดปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พฤติกรรมเหล่านี้ทุก ๆ ฝ่ายต้องทำให้เกิดขึ้นในวัยรุ่นให้ได้ เพื่อช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยนั่นเอง

12 ร้อยละของการตั้งครรภ์และคลอดบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2540 - 2551

13 ร้อยละของการตั้งครรภ์และคลอดบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2540 - 2551

14 อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดบุตรประจำปีงบประมาณ 2552

15 เอกสารอ้างอิง (http://www.m-society.go.th)
(


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอันสมควร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google