งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบลไทยสามัคคี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบลไทยสามัคคี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบลไทยสามัคคี

2 หัวหน้า กศน.ตำบลไทยสามัคคี
นำเสนอโดย นางสาวอำภา ดอดกระโทก หัวหน้า กศน.ตำบลไทยสามัคคี

3 1.ด้านการบริหารจัดการ อาคาร กศน.ตำบล
1.ด้านการบริหารจัดการ อาคาร กศน.ตำบล กศน.ตำบลไทยสามัคคี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

4 บุลากร กศน.ตำบลไทยสามัคคี
นางสาวลักษมณ สารตะขบ ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นางสาวอำภา ดอดกระโทก หัวหน้า กศน.ตำบลไทยสามัคคี นายพงศกร พันธ์ตะขบ ครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านไผ่งาม

5 นางสาวนิศารักษ์ ดันกระโทก ครู กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
นางสาวนิศารักษ์ ดันกระโทก ครู กลุ่มเป้าหมายพิเศษ นางสาวศิริรัตน์ แซ่ลิ้ม ครู กลุ่มเป้าหมายพิเศษ นางสาวศิริรัตน์ ยุรยาตร ครู กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

6 สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
ห้องสมุด กศน.ตำบล ETV

7 รถโมบายคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนให้บริการคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่นักศึกษา

8 กระดานไวท์บอร์ด ชั้นวางหนังสือ ตู้เก็บเอกสาร
การบริหารงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว ภาคเรียนละ 3,000 บาท ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ภายในอาคาร ประกอบด้วย กระดานไวท์บอร์ด ชั้นวางหนังสือ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะครู ชั้นใส่หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ จานดาวเทียม SAMART

9 2.ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน มีเว็บไซต์ กศน.ตำบล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำระบบฐานข้อมูลระดับตำบล

10 มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศข่าวสารทั้งในและนอกชุมชน

11 ข้อมูลข่าวสาร ของ อสม.

12 มีการจัดเว็บไซต์ กศน.ตำบล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ของชุมชน
2.เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ มีการจัดเว็บไซต์ กศน.ตำบล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ของชุมชน

13 การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
3.เป็นศูนย์การเรียนชุมชน มีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร 2544 ประถม 1 มัธยมศึกษาตอนต้น 5 มัธยมศึกษาตอนปลาย 17 รวม 23 หลักสูตร 2551 ประถม 48 มัธยมศึกษาตอนต้น 44 มัธยมศึกษาตอนปลาย 52 รวม 144 รวมทั้งสิ้น 167 คน

14 ข้อมูลนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการ
หลักสูตร 2551 ประถม 23 มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม

15 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2554

16 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา
โดยจัดกระบวนการพบกลุ่มตามแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

17 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ทำหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน

18 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการ

19 กิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ กิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

20 การสอบปลายภาค เรียนที่ 1/2554

21 โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำการบูรแฟนซี
มีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำการบูรแฟนซี

22 โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย
มีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย

23 โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย

24 กศน.ตำบลไทยสามัคคีร่วมเดิน รณรงค์ประชาธิปไตย

25 โครงการส่งเสริมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอวังน้ำเขียว

26 ศึกษาดูงานบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

27 การแข่งกีฬาสัมพันธ์ กศน.วังน้ำเขียวเกมส์

28 นำนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ที่วัดบ้านไทยสามัคคี
มีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน นำนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ที่วัดบ้านไทยสามัคคี

29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

30 เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

31 ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในวันเข้าพรรษา
4. เป็นศูนย์ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในวันเข้าพรรษา

32 3.ด้านการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา อย่างต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

33 การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา อย่างต่อเนื่อง
และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

34 นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา กศน.ตำบลและการดูแลรักษา
นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา กศน.ตำบลและการดูแลรักษา

35 4.ด้านการติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลไทยสามัคคี

36

37 Bast Practices กศน.ตำบลไทยสามัคคี

38 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

39 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อบรมการสร้างเว็บไซต์ กศน.ตำบล ให้กับ กศน.อำเภอโนนไทย

40 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอหนองบุญมาก

41 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสุรินทร์

42 โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล รุ่นที่ 2

43

44 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบลไทยสามัคคี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google