งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ 1. บอกความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ 1. บอกความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ 1. บอกความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตได้
คำอธิบายรายวิชา รายวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ จำนวน 20 ชั่วโมง รหัสวิชา ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 0.5 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ 1. บอกความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตได้ 2. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 3. บอกความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 4. รู้และเข้าใจองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ระบบ 5. รู้และเข้าใจองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ประยุกต์ 6. สามารถใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงานได้ 7. สามารถ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงานได้

2 ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต
คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยการศึกษาจากใบความรู้ หรือ สืบค้นจาก อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต(Internet) หมายถึง จงอธิบายความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพอสังเขป จงอธิบายความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยพอสังเขป บริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

3 1. อินเทอร์เน็ต(Internet) หมายถึง
อินเทอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกโดยใช้มาตรฐานการรับส่งข้อมูลเดียวกัน คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol)

4 2. ความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) ARPA net เป็นหน่วยงานของ กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1969(พ.ศ.2512) ARPA เปลี่ยนชื่อ เป็น DARPA และได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จาก 4 แห่ง คือ 1.มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส  2.สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด 3.มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนทาบาร์บารา 4.มหาวิทยาลัยยูทาห์ ค.ศ.1983(พ.ศ.2526) นำ TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet Protocal) มาใช้กับคอมพิวเตอร์

5 3. อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
พ.ศ มีการใช้ จดหมายเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบันเอไอที (AIT) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซึ่งเป็นการติดต่อเชื่อมโยงโดยสายโทรศัพท์ พ.ศ โดยได้รับที่อยู่อินเตอร์เน็ต Sritrang.psu.th ซึ่งเป็นที่อยู่อินเตอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย พ.ศ บริษัท DEC (Thailand) จำกัดได้ขอที่อยู่อินเตอร์เน็ตเป็น dect.co.th มีการเชื่อมต่อเครือข่าย “ไทยเน็ต” (THAInet) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปัจจุบันเครือข่ายไทยเน็ตประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 4 แห่งเท่านั้น ส่วนใหญ่ย้ายการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตโดยผ่านเนคเทค (NECTEC) หรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ปี พ.ศ. 2535 เป็นปีเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและวิจัย โดยมีชื่อว่า "เอ็นดับเบิลยูจี" (NWG : NECTEC Working Group)โดยการดูแลของเนคเทค และได้จัดตั้งเครือข่ายชื่อว่า “ไทยสาร”

6 4.บริการบนอินเทอร์เน็ต
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronics Mail)  2. การทำงานข้ามเครื่องหรือการขอเข้าเครื่องระยะไกล (Telnet) 3. เพื่อการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP : File Transfer Protocal)  4. แลกเปลี่ยนสารสนเทศซึ่งกันและกัน หรือกลุ่มข่าวที่น่าสนใจ (UseNet)  5. การสนทนาบนเครือข่าย (Talk) และ Interner Relay Chat : IRC  6. การสืบค้นข้อมูลและไฟล์ข้อมูล (Gopher/Archie) และ Whois  7. เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW : Wolrd Wide Web)  8. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publisher)

7 5. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ
5.1ด้านการศึกษา 5.2ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ 5.3ด้านการบันเทิง

8 ด้านการศึกษา สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเตอร์เน็ต ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น

9 ด้านธุรกิจและการพาณิชย์
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น

10 ด้านการบันเทิง   การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่ว ๆ ไป สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ และ เก่า มาดูได้


ดาวน์โหลด ppt ผลการเรียนรู้ทั้งหมด 7 ข้อ 1. บอกความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google