งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน

2 เจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน
พัฒนาระบบทดสอบ การวัดและประเมินผลทั้งภายในและภายนอกให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการปฏิรูป การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับนานาชาติ และเพื่อให้เป็นระบบ การทดสอบ การวัดและประเมินผลมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล

3 มาตรการในการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน
มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับสถานศึกษาโดยมีข้อสอบส่วนกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง มาตรการที่ ๒ พัฒนาคลังข้อสอบที่สามารถประเมินผู้เรียน ได้รอบด้านที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มาตรการที่ ๓ พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

4 จุดเน้นและมาตรการ สัดส่วนในการใช้ข้อสอบกลาง คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน
(๗๐ %) คะแนนสอบปลายภาค (๓๐%) คะแนนจิตพิสัย คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค คะแนนตรวจงาน/โครงการ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ ข้อสอบส่วนกลาง(สพฐ.) (๕๐ %) ข้อสอบโรงเรียน/ เขตพื้นที่ (๕๐ %)

5 จุดเน้นและมาตรการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ข้อสอบกลาง ชั้น
ป.๑ ภาษาไทย(ความสามารถด้านภาษา) ป.๒ ภาษาไทย(การอ่านออก เขียนได้แบบบูรณาการ) คณิตศาสตร์(การคิดคำนวณ) ป.๓ การประเมิน NT(ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล)

6 จุดเน้นและมาตรการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ข้อสอบกลาง ชั้น
ป.๔-๕ เน้น ๕ กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ) เน้นการประเมินสมรรถนะผู้เรียน(Competency) ม.๑-๒


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการขับเคลื่อน ระบบการวัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google