งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน
รัชต์เทพ ดีประหลาด ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน
บทบาทหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

3 บทบาทหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น

5 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ (information) เป็นผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และหลากหลาย ตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสาร เงื่อนไข การควบคุม ข้อมูล รูปแบบ คำสั่งปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย สื่อความคิด การรับรู้ และการแทนความหมาย

6 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจให้คำตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

7 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เป็นการนำความรู้
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เป็นการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์

8 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือทันสมัย และใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) 2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล เป็นต้น

9 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และ ผลิต เอาท์พุทออกมาในระบบสารสนเทศ 2.ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน 3.ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน 4.เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยการติดต่อสื่อสาร 5.กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ 6. คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ

10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด

11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด

12 บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

13 งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส. งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

14 บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

15 บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

16 บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

17 บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ กับระบบสารสนเทศ อส.

18 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google