งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
เอกสารหมายเลข 7 ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

2 ๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับการประเมิน
๑. การเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง พร้อมแจกหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับการประเมิน ๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับการประเมิน ตามหนังสือแสดงเจตนา ๓. การเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน ๓.๑ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประเมิน และ ๓.๒ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและได้รับการปรับค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ หรือ ๓.๓ กรณีไม่เข้าข่ายตาม ข้อ ๓.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยผู้นั้นต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการส่วนราชการหรือหน่วยบริการกำหนด

3 ๕. หัวหน้าส่วนราชการ**แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะ
๔. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น*ประเมินตามแบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( เอกสารหมายเลข ๑ ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน *ผู้บังคับบัญชา ใกล้ชิด หรือเหนือ ขึ้นไป ๑ ระดับ เช่น หัวหน้างาน/ ฝ่าย/กลุ่มงาน หรือ หัวหน้าสถานี อนามัย ๕. หัวหน้าส่วนราชการ**แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน **อธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น นพ.สสจ. ผอ.รพศ ผอ.รพท. ๖. คณะกรรมการ***ประเมินคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ( เอกสารหมายเลข ๒ ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ***คณะกรรมการที่หน่วยบริการแต่งตั้ง

4 ๗. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ( เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ )
คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ๗.๒ สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ภายใน ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖ ๗.๓ จัดทำสัญญาจ้าง และคำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ (ไม่เกิน ๔ ปี)

5 ๗. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ( เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ )
คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ๗.๒ สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ภายใน ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๖ ๗.๓ จัดทำสัญญาจ้าง และคำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ (ไม่เกิน ๔ ปี)

6 การมอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะ
๑. ราชการบริหารส่วนกลาง ให้ ผอ.สำนัก/สถาบัน/ผอ.รพ ๒. ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค ให้ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผอ.วิทยาลัย/ผอ.รพ./ผอ.ศูนย์ ๓. กรมต่างๆให้อยู่ในดุลพินิจหัวหน้าส่วนราชการ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google