งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

2 ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา
ตัวอย่างที่ ๑ ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ข้าราชการครูขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายให้ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอื่น และการไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งนั้น เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ระดับโทษ ภาคภัณฑ์

3 ระดับโทษ ลดขั้นเงินเดือน
ตัวอย่างที่ ๒ ข้าราชการครูเก็บเงินจากนักเรียน จำนวน ๗๐ คน เพื่อซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน แต่ไม่มีการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อผู้อำนวยการฯ สั่งให้คืนเงินกับนักเรียนก็ไม่ยอมคืน เมื่อผู้อำนวยการฯ มีหนังสือเชิญให้มาพบก็ไม่ยอมไปพบอื่น และการไม่ปฏิบัติ พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ระดับโทษ ลดขั้นเงินเดือน

4 ระดับโทษ ลดขั้นเงินเดือน
ตัวอย่างที่ ๓ ผู้อำนวยการฯ สั่งให้ครูส่งผลสอบแก้ตัวของนักเรียนภายในเวลาที่โรงเรียนกำหนด แต่ นาย ส. ไม่ยอมส่งผลสอบแก้ตัวของนักเรียนภายในเวลาที่กำหนด เมื่อถูกทวงถามก็บอกว่าส่งแล้วทั้งที่ไม่เป็นความจริง ทำให้โรงเรียนไม่อาจแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบตามกำหนด พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ระดับโทษ ลดขั้นเงินเดือน

5 ระดับโทษ ตัดเงินเดือน
ตัวอย่างที่ ๔ ผู้อำนวยการฯ สั่งให้ครูเข้าประชุมรับทราบนโยบายของทางราชการ นาย ส. ไม่ยอมเข้าประชุมตามที่ผู้อำนวยการสั่ง แต่กลับออกไปทำธุระส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ระดับโทษ ตัดเงินเดือน

6 ระดับโทษ ภาคภัณฑ์ ตัวอย่างที่ ๕
ข้าราชการครู ไม่ยอมเซ็นรับทราบคำสั่ง ที่ผู้อำนวยการฯ นัดประชุมข้าราชการครู โดยอ้างว่าถ้าเซ็นชื่อแล้วต้องเข้าประชุม วันรุ่งขึ้นผู้อำนวยการฯ ให้ครูคนดังกล่าวเซ็นชื่อรับทราบคำสั่งนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่ยอมเซ็นอีก พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการ ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ระดับโทษ ภาคภัณฑ์

7 ระดับโทษ ภาคภัณฑ์ ตัวอย่างที่ ๖
ข้าราชการครู ยื่นใบลากิจต่อผู้อำนวยการโรงเรียน โดยนำไปวางไว้ที่โต๊ะผู้อำนวยการฯ ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการฯ จะอนุญาตหรือไม่ ผู้อำนวยการไม่ได้รับใบลา จึงเรียกให้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว แต่ครูคนดังกล่าวไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ผู้อำนวยการฯ สั่ง พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตาม ม. ๘๖ ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย ระดับโทษ ภาคภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google