งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพบุลากร ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพบุลากร ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพบุลากร ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ กันยายน ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

2 สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย
นายแพทย์สอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 24 และ 25 กันยายน 2552 ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ

3 * กลุ่มอายุ 0-1 ปี/1-5 ปี/6-12 ปี/13-18 ปี
ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาวะเด็กไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาวะเด็กไทย เศรษฐกิจ ค่านิยม การศึกษา ความเชื่อ ปัจเจก- บุคคล สภาพ แวดล้อม โครงสร้าง ประชากร วัฒนธรรม สุขภาวะเด็กไทย ใน 4 กลุ่มอายุ* พฤติกรรม สุขภาพ/การเลี้ยงดู ครอบครัว สภาพแวดล้อม ในการดำรงชีวิต พันธุกรรม นโยบายและ แผนงาน กฎหมาย ระบบ สนับสนุน คุณภาพบริการฯ พลวัตร * กลุ่มอายุ 0-1 ปี/1-5 ปี/6-12 ปี/13-18 ปี

4 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ปี 2551
เขต 10 ร้อยละ เป้าหมาย 50 % เขต 9 เขต 6 เขต 8 เขต 7 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 เขต 25 % - 50 % หมายเหตุ: เขต 2, 5, 8, 9 ผลงานปี 50 มากกว่า % เขต 11 เขต 12

5 IMR ของประเทศไทย เป้าหมาย ไม่เกิน 15 ต่อพันการเกิดมีชีพ

6 เปรียบเทียบ IMR กับประเทศอื่น
(ข้อมูลปี 2004) หน่วย : ต่อพันการเกิดมีชีพ IMR ปี 2004 ของโลก = 54/1000 หมายเหตุ 1. แหล่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก 2. ประเทศไทยใช้ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

7 ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ปี 2551
ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ปี 2551 ร้อยละ เขต 10 เป้าหมาย 30/1,000 LB เขต 6 เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 5 เขต 2 เขต 4 เขต 1 เขต 3 มากกว่า 30 : 1,000 น้อยกว่า 30 : 1,000 เขต 11 เขต เขต 12

8 UNICEF/WHO Estimates of the incidence of Low birthweight,2000
ร้อยละ ประเทศ

9 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2551
ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2551 เขต 10 เขต 6 เขต 9 เป้าหมาย 7 % ร้อยละ เขต 8 เขต 7 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 7 % - 9 % มากกว่า 9 % เขต 11 เขต เขต 12

10 ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ปี 2551
ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ปี 2551 เขต 10 เป้าหมาย 25 % 43.15 ร้อยละ เขต 6 เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 2 เขต 5 เขต 4 เขต 1 เขต 3 ไม่มีข้อมูล เขต น้อยกว่า 20 % 20 % – 25 % เขต 11 มากกว่า 25 % เขต 12

11 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ระหว่างประเทศ
ร้อยละ แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

12 เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
(อนามัย 49) ปี 2551 เขต 10 เป้าหมาย 90 % เขต 6 ร้อยละ เขต 9 เขต 8 เขต 7 เขต 5 เขต 2 เขต 4 เขต 1 เขต 3 80 % % เขต เขต 11 90 % – 100 % * เครื่องมือ อนามัย 49 เขต 12

13 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยประเทศไทย พ.ศ. 2542, 2547, 2550
ร้อยละ พ.ศ. * ประเมินโดยเครื่องมือ Denver II

14 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยแยกรายด้าน พ.ศ. 2542, 2547, 2550
ร้อยละ พ.ศ. * ประเมินโดยเครื่องมือ Denver II

15 เด็กอายุ 6 – 12 ปี 104 98 91 88 ที่มา : 1. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2. โครงการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทย (กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ม.อัญสัมชัญ)

16 การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กเติบโตพัฒนาการสมวัย ปี 2553 – 2556 1. BA ไม่เกิน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. LBW ไม่เกินร้อยละ เด็ก 3 ปี ฟันไม่ผุ ร้อยละ 43 3. EBF ไม่น้อยกว่าร้อยละ เด็กน้ำหนักตามเกณฑ์อายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ85 4. หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนไม่เกินร้อยละ เด็กส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 9. เด็กรูปร่างสมส่วนไม่น้อยว่าร้อยละ 85 แม่และเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น 1. ฝากท้องเร็ว เล่า/อ่านนิทานให้เด็กฟัง 2. กินนมแม่และอาหารตามวัย 4. เล่นกับลูก

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพบุลากร ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 24-25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google