งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุม สถานะสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุม สถานะสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุม สถานะสุขภาพ
ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 10-11 พฤศจิกายน 2549

2 สุขภาพกาย อัตราตายทารกต่อจำนวนเกิดมีชีพ 1,000 ราย
อายุขัยเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE)

3 สุขภาพจิต อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากร 100,000 คน
ร้อยละของประชาชนที่มีความสุขในชีวิตความเป็นอยู่

4 สุขภาพปัญญา ร้อยละของประชากรอายุ ปีที่ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ได้คะแนนในแต่ละด้านอยู่ในช่วงคะแนนปกติหรือสูงกว่า ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6-18 ปีที่มี IQ ไม่ต่ำกว่า 100

5 พฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของประชาชนที่มีกิจกรรมทางกายหรือออกแรงกายระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 5 วัน วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที ร้อยละของผู้ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละของผู้ที่ไม่ใช้สารเสพติด

6 พฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่รับประทานผักและผลไม้อย่างน้อย 400 กรัม ร้อยละของประชากรที่กินอาหารอย่างเหมาะสมตามวัย

7 พฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของประชากรอายุ 1 ปีขึ้นไป แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร้อยละของประชากรวัยเจริญพันธุ์ที่มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย)


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุม สถานะสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google