งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปปัญหาเด็กพิเศษในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปปัญหาเด็กพิเศษในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปปัญหาเด็กพิเศษในประเทศไทย

2 สถิติทางการแพทย์ ตาม criteria DSM 4
พบบกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบ บกพร่องทางการเรียนรู้ ร้อยละ 1 – 3 ของประชากร พบ พัฒนาการทางภาษาล่าช้า ในระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 4 -5 * พบปัญหาพัฒนาการล่าช้า ช่วงอายุ 1 -3 ปี ร้อยละ 23.6* (พ.ศ ใช้แบบทดสอบ CAT/CLAM ของ Capute scale) พบเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 28.3 ( ใช้ Denver II) โดยมีปัญหาในด้านการ สื่อสารร้อยละ 13.6 ( พ.ศ.2542 กรมอนามัย ทั่วประเทศ) * โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย 2547 ทุน สกว)

3 ระดับสติปัญญา ใช้ Raven Progressive Matrix จำนวน 4000 คน ทั่ว ประเทศ พบค่าเฉลี่ย IQ 91 (โครงการสุขภาวะคนไทย พ.ศ สถาบันวิจัย สธ + มูลนิธิสาธารณสุข แห่งชาติ ) ใช้ Test of non-verbal intelligence ( TONI-III ) 3 ed พ.ศ พบค่าเฉลี่ย IQ 88.1 ( กทม IQ 90.7)

4 ข้อมูลจากแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน –สสส. พ.ศ.2547-9
ข้อมูลการศึกษา อายุ 6-7 ปีที่อยู่ในระบบ อ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ 1.7 ล้านคน ออกจาก รร กลางคัน 94,124 คน อายุ ปี ไม่อยู่ใน รร. 6.9 ล้านคน จำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 13.5 ของ จำนวนนักเรียนที่เข้าระบบการศึกษา ป1 ศธ. แจ้งยอดว่าพบเด็กอ่านไม่ได้ 7 แสนคน – พ.ศ.2550

5 จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน ศธ 2550

6 Thai Achievement test ( 1996) Thai writing speed test ( 1995 ) IQ test
แบบทดสอบที่นิยมใช้ Thai Achievement test ( 1996) Thai writing speed test ( 1995 ) IQ test ระบบการให้บริการแบบสหวิชาชีพ


ดาวน์โหลด ppt สรุปปัญหาเด็กพิเศษในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google