งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการบริการ กรมอนามัย ปี 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการบริการ กรมอนามัย ปี 2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายการบริการ กรมอนามัย ปี 2548
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเหมาะสมตามกลุ่มวัย ตัวชี้วัดหลัก 1. ร้อยละ 80 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ตัวชี้วัดรอง 1. รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เป็น รพ.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 2. ร้อยละ 50 ของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การกระบวนการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 3. ร้อยละ 100 ของศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับพื้นฐาน 9 ข้อ 4. ร้อยละ 30 ของศูนย์เด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอย่า (ระดับดี + ดีมาก) 5. ทุกจังหวัดมีการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็ก โดยการดำเนินงานของ MCH Board 2. ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป มีการออกกำลังกายต่อเนื่อง อย่างน้อยวันละ 30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 1. ทุกหมู่บ้านมีชมรมสร้างสุขภาพ 2. ร้อยละ 20 ของเทศบาลมีสวนสาธารณะ ผ่านเกณฑ์สวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ อย่างน้อย 1 แห่ง 3. ร้อยละ 10 ของเทศบาล / อบต. มีสถานที่ออกกำลังกาย ได้มาตรฐานอย่างน้อย 1 แห่ง

2 เป้าหมายการบริการ กรมอนามัย ปี 2548
เป้าหมายที่ 2 ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดหลัก 1. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนทุกสังกัดได้มาตรฐาน “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ตัวชี้วัดรอง 1. โรงเรียนทุกสังกัด ทุกแห่ง มีการดำเนินการตามกระบวนการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” 2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลมีกระบวนการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ อย่างน้อยร้อยละ 40 เพื่อพัฒนาสู่เทศบาลแข็งแรง 1. ร้อยละ 10 ของเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์เทศบาลแข็งแรง

3 เป้าหมายการบริการ กรมอนามัย ปี 2548
เป้าหมายที่ 2 ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดหลัก 3. ร้อยละ 40 ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste ตัวชี้วัดรอง 1. ร้อยละ 40 ของอำเภอทั่วประเทศมีชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับอย่างน้อย 1 ชมรม 2. ร้อยละ 10 ของร้านอาหารได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste และ มีใบรับรองเมนูชูสุขภาพ 3. ร้อยละ 30 ของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน (Clean Food Good Taste ) มีการสุ่มประเมินตรวจสอบเชิงคุณภาพ 4. ร้อยละ 60 ของประชาชนรู้จักป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste ) 5. มีระบบ E-learning เรื่อง สุขาภิบาลอาหาร

4 เป้าหมายการบริการ กรมอนามัย ปี 2548
เป้าหมายที่ 2 ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดหลัก 4. ตลาดประเภทที่ 1 สะอาดได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ตัวชี้วัดรอง 1. ตลาดสดประเภทที่ 1 ทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านกฎหมายเบื้องต้น 13 ข้อ 2. มีการจัดตั้งชมรม / สมาคม เจ้าของตลาด ศูนย์อนามัยละ 1 ชมรม 3. มีชมรมผู้ขายของในตลาดอย่างน้อย 1 จังหวัด 1 ชมรม 4. ร้อยละ 10 ของตลาดประเภทที่ 1 ที่ยังไม่มีรางระบายน้ำเสีย ต้องดำเนินการให้มีรางน้ำเสีย ตรามเกณฑ์มาตฐาน 5. ร้อยละ 30 ของตลาดที่ได้มาตรฐานมีการสุ่มประเมินตรวจสอบเชิงคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการบริการ กรมอนามัย ปี 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google