งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว
โรงพยาบาลแม่สอด

2 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวในโรงพยาบาลและชุมชน

3 เกณฑ์การประเมิน เข้าร่วมโครงการ บริการอนามัยแม่และเด็ก
เข้าร่วมโครงการ บริการอนามัยแม่และเด็ก ระดับทองแดง กระบวนการคุณภาพและระบบริการ คุณภาพ ระดับเงิน ระดับทองแดงและการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ระดับทอง ระดับเงินและผลลัพธ์บริการ

4

5 คณะกรรมการเพื่อบรรลุ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
คณะกรรมการโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว คณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว คณะกรรมการชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว

6 นโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
เจ้าหน้าที่ทุกระดับรับทราบนโยบาย เข้าใจและสามารถให้คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายได้ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลมารดาและทารกได้ จัดให้มีบริการฝากครรภ์ การคลอด การดูแลหลังคลอดอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย มีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก และจัดตั้งคลินิกเพื่อลูกกินนมแม่(Lactation Clinic) เพื่อบริการปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนมแม่ 24 ชั่วโมง มีการปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานบริการ เช่น ห้ามแสดง จำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนอาหารทดแทนนมแม่ หัวนมยาง ขวดนม และรวมทั้งสิ่งของที่จะสื่อถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลทารกตั้งแต่ในครรภ์รวมถึงพัฒนาการของเด็กทั้งด้าน IQ และ EQ จัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวในสถานบริการและชุมชน ดำเนินงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กที่ถูกต้อง มีการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อการพัฒนาทุก 2 เดือน

7 งานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลแม่สอด
ผ่านประเมินเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา ปี 2535 ผ่านประเมินเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ปี 2537 ผ่านประเมินเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยปี 2542,2547 ผ่านมาตรฐาน HA และ HPH ปี 2550

8 ผลการดำเนินงาน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ
……………………………………………………………………… ผลลัพธ์ ปีงบ (8/12) -ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ -ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ7หรือลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี -เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 25 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี -เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90 ……………………………………………………………………….

9


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google