งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
โดย... นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

2 My School

3 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

4 โรงเรียนเมืองปานวิทยาจัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง

5

6 Banrai Wittaya School

7 ประวัติความเป็นมา โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านไร่-อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านำร่ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

8 นายสวิง สีสรรพ์ (อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ ) 25 ไร่
ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาคจากประชาชน ซึ่งได้แก่ นายสวิง สีสรรพ์ (อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ ) 25 ไร่ นายเจ็ก แห้วเพ็ชร 25 ไร่ นายเพ็ง เงินทองดี (อดีตกำนันต.บ้านไร่),นางขุน เงินทองดี (ภรรยา) 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

9 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนใน ระบบ สหศึกษาประเภทประจำและเดินเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านไร่เดิม(ประถมปลาย)เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2514 โดยมีนายทองหล่อ จันทร์หนัก ศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่(ขณะนั้น)มาทำพิธีเปิด

10 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก จำนวน 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยยะ ซึ่งต่อมาทางจังหวัดได้ทำการแต่งตั้งให้นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท (ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม) มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ซึงต่อมาโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนมาจวบจนปัจจุบัน

11 เหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญต่อโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ปีการศึกษา 2532 เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนสาขาได้รับอนุมัติเปิดเปิดทางการใช้ชื่อว่า โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2539 เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2540 เข้าโครงการลานกีฬาต้านยาเสพย์ติด ปีการศึกษา 2540 ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

12 ที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ที่อยู่ ต.บ้านบึง  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 42     

13 ข้อมูลครู/บุคลากรในโรงเรียน
จำนวน ชาย 31   คน หญิง 45  คน รวมทั้งหมด 78  คน มีทั้งหมด 4 ฝ่าย ได้แก่ - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายงบประมาณ - ฝ่ายบุคคล - ฝ่ายทั่วไป

14 นายวิชัย ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา นายวิชัย   ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรุ่งนภา   ธีฆะพร รองฯฝ่ายวิชาการ นายเศวตชัย   มณีเศวต รองฯฝ่ายงบประมาณ นางวชิราภรณ์   รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายบุคคล นายมนต์อิศวร   รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายทั่วไป

15 รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
ข้อมูลนักเรียน ม.1 130 133 263 7 ม.2 125 119 244 ม.3 144 121 265 รวมมัธยมต้น 399 373 772 21 ม.4 86 150 236 6 ม.5 219 ม.6 70 109 179 5 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 242 392 634 17 รวมทั้งหมด 641 765 1,406 38

16 รางวัลที่ภาคภูมิใจ

17 บรรยากาศภายในโรงเรียน

18

19

20

21 กิจกรรมภายในโรงเรียน

22

23

24

25

26 นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง
“ในเมื่อโรงเรียนที่ฉันเคยเรียนมานั้น ล้วนแต่ เป็นโรงเรียนของฉันทั้งสิ้น สถาบันเหล่านี้ให้อะไรหลายอย่างแก่ฉัน ฉันไม่มีอะไรจะตอบแทน นอกเสียจากความรักและเทิดทูนสถาบันเหล่านี้ ตลอดไป ” นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง

27 The End


ดาวน์โหลด ppt โดย... นางสาวศิริยากร ทิพย์แสงทอง เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google