งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1Intro to IT Governance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1Intro to IT Governance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1Intro to IT Governance

2 Learning Objectives ความเป็นมา ของ IT Governance Enterprise governance
ประโยชน์ Balanced score card

3 IT GOVERNANCE IT governance is the responsibility of the board of directors and executive management. It is an integral part of enterprise governance and consists of the leadership and organizational structure and processes threat ensure that the organization's IT function sustains and extends the organization strategies and objective. ธรรมาภิบาลเทคโนโยลีสารสนเทศคือความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ธรรมาภิบาลนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมาภิบาลขององค์กร และประกอบด้วย ความเป็นผู้นำ, โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานไอทีขององค์กร จะสามารถรักษาและดำรงไว้ซึ่ง กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร -IT Governance Institute, 2003

4 Overview Concern of Board & executive management
Framework, model, roadmap

5 Enterprise Governance
หน้าที่รับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ ของ Board & Executive Management Enterprise plan Ownership Objective Resource กฎหมาย ผู้ถือหุ้น การเงิน ความเสี่ยง ความอยู่รอด

6 Business Governance Direction & control แผน กระบวนการทำงาน นวัตกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สิน บุคคลากร

7 IT Governance Direction & control แผน IT IT assets / Resource
Demand management Project management Risk change performance

8 Top 10 issues ranked by CIOs
IT strategy/Business strategy/Governance Business need Reliability & scalability of infrastructure & service Innovation Deal with executive & board

9 Top 10 issues ranked by CIOs
6. Cost, budget & resource 7. New technology 8. Recruiting, training 9. Project management 10 .Knowledge

10 IT Strategy , right thing?
Inline with business vision Long term view roadmap Benefit

11 Purpose of IT Governance
Align IT investment with business บริหาร user request Evaluation priority Funding Monitor การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน IT กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ การตัดสินใจ

12 Purpose of IT Governance cont.
งาน IT ส่งมอบได้ทันเวลาตามแผน งบประมาณ และ spec บริหารความเสี่ยง ภัย และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรับปรุง: ประสิทธิภาพ กฎระเบียบ maturity การพัฒนาบุคลากร การทำ outsource บริหารลูกค้า Think globally, act locally สนับสนุนนวัตกรรม

13 Case: Benefit to Enterprises
Lower cost (GM) Better control (Kodak) Better working relationship with customer (Nortel)

14 Case: Benefit to Enterprises
Tracking progress (Cigna) Alignment (GE) Customer Satisfaction (J&J) Higher quality deliverables (IBM)

15 Case: ข้อเสียของการไม่มี IT G
Business loss Nike lost $200 million from SCM Hershey to install SAP Whirlpool implement SCM งานไม่เสร็จตามเวลา ต้นทุนสูงขึ้น ลูกค้าไม่พอใจ Core business process impacted Southern Pacific – Union Pacific merge ไม่สามารถแสดง benefit ของ IT ได้

16 How much governance? ความสำคัญของเงินลงทุน Information intensity
Marketing policy First mover Follower ผลกระทบ ถ้ามาทำ IT หน่วยงานที่ใช้ IT กฎหมาย security Audit requirement

17 เนื้อหาสำคัญและจำเป็นใน Framework / Model
Business plan IT plan ที่สัมพันธ์กับ ข้อ 1 , investment port folio การนำ IT plan ไปปฏิบัติ, ความเสี่ยง, ภัย ประสิทธิภาพ ตัวควบคุม ตัววัด Vendor & Outsourcing IT People, process improvement

18 IT Steering Committee / IT Governance Board
อนุมัติแผน, project ใหญ่ๆ, จัดลำดับความสำคัญ สนับสนุนกระบวนการทำงานในองค์กรเพื่อให้บรรลุ แผน และ project ทบทวน โครงการสำคัญ ประสิทธิภาพ operation สร้าง IT Governance ขึ้นในองค์กร

19 Case: ร้านแฮมเบอร์เกอร์
What is number one critical success factor? เมนู สถานที่ พนักงานขาย/ครัว สูตรอาหารชั้นยอด Answer _____ How IT is aligned with organization

20 Focus Group / Working Committee
Project สำคัญ Supply chain management project committee Marketing project committee

21 ITG & Balanced Score Card
Business BSC Finance: รายได้ ผลกำไร การเติบโตของผลกำไร งบประมาณ ROA ROI NPV Customer: new product/service, ทรัพย์สินทางปัญญา Customer Sat Business Process: sales, marketing, operations, HR, engineering, manufacturing, customer service purchasing Learning & Growth: people development, education, training, mentoring, job rotation

22 IT BSC Finance: IT cost, cost/IT user, % of IT budget to revenue
Strategic IT Project management process, % rework (initiatives) Operation process, SLA, problem management, DRC Education training for user, IT people

23 ค้นคว้าเพิ่มเติม The IT Governance Institute (ITGI) was established in 1998 in recognition of the increasing criticality of information technology to enterprise success


ดาวน์โหลด ppt 1Intro to IT Governance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google