งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY
Presented by Koranat Kuttanan

2 THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY
SEVENTH EDITION BY JAMES R. EVANS WILLIAM M. LINDSAY

3

4 Part 1 THE QUALITY SYSTEM Chapter 1 Introduction Quality
แนะนำ แนวคิด ความเป็นมา ความสำคัญ คำนิยาม และองค์ประกอบสำคัญพื้นฐานของคุณภาพ ผลกระทบของ คุณภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลตอบแทน ทางการเงิน

5 Product-based quality
Quality Perspectives in the Value Chain Transcendent quality And Product-based quality User-based quality Needs Customer Marketing Value-based quality Design Products and Services Manufacturing Distribution Manufacturing-based quality Information flow Product flow

6 Chapter 2 Total Quality in Organizations
สำรวจบทบาท แนวทางระบบคุณภาพโดยรวม ในส่วนหลักของภาคเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริการ ด้านสุขอนามัย การศึกษาและภาคสาธารณชน

7 Chapter 3 Philosophies and Frameworks
นำเสนอมุมมอง หลักปรัชญาที่เอื้อหนุนต่อระบบ คุณภาพ และนำเสนอกรอบของระบบคุณภาพที่กำหนดโดย คณะกรรมการคุณภาพที่เรียกว่า Malcolm Baldrige National Quality Award and the Criteria for Performance Excellence, ISO 9000 และ Six Sigma (กระบวนการ ลดความผิดพลาด)

8 Chapter 4 Focusing on Customers
Part 2 THE MANAGEMENT SYSTEM Chapter 4 Focusing on Customers มุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจในลูกค้าและความต้อง การของพวกเค้า การกระทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

9 Chapter 5 Leadership and Strategic Planning
บทบาทสำคัญ แนวทางของระบบคุณภาพของ ภาวะผู้นำ และการวางแผนกลยุทธ์

10 Chapter 6 Human Resource Practices
มุ่งไปที่วิธีปฏิบัติของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการ ออกแบบของระบบการทำงานแบบ high performance และในการบริหารทรัพยากรบุคคลในสภาพแวดล้อมของ แนวทางระบบคุณภาพ

11 Chapter 7 Process Management
ขอบเขตของกิจกรรมทางด้านการจัดการ การดำเนินการ สำหรับการสร้างคุณค่า และกิจกรรมส่งเสริมทั้งหลาย กล่าวถึงปรัชญาของการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและหน้าที่ ของการจัดการโครงการของ Six Sigma และ การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ

12 กระบวนการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
Input Process Output -4M’s -5M’s -7M’s -Objectives -Goals -POLC POSDC -POSDCORB Feedback

13 Chapter 8 Performance Measurement and Strategic Information Management
เน้นในการใช้ข้อมูลในการวัดผลและจัดการ บทนี้จะ กล่าวถึง Balance scorecard และการบริหารความรู้(KM) Balance scorecard เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน KM เป็นเครื่องมือใช้ในการบรรลุเป้าหมาย

14 Chapter 9 Building and Sustaining Total Quality Organizations
กล่าวถึงการสร้างและรักษา สนับสนุนองค์กรคุณภาพ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์การ และส่วนประกอบใหม่ ในการจัดตัวเองและการจัดการความเปลี่ยนแปลง

15 SIX SIGMA AND THE TECHNICAL SYSTEM Chapter 10 Principles of Six Sigma
Part 3 SIX SIGMA AND THE TECHNICAL SYSTEM Chapter 10 Principles of Six Sigma สรุปภาพกว้างขององค์ประกอบสำคัญของ Six Sigma แนวโน้มและหลักการแก้ไขปัญหาของ Six Sigma และการเชื่อมโยง ของ Six Sigma กับ Lean production(การผลิตแบบเร็วและประหยัด)

16 Six Sigma Process Define Measure Analyze Improve Control

17 Chapter 11 Statistical Thinking and Applications
แนะนำเรื่องของการคิดเชิงสถิติ หน้าที่ของเครื่องมือ สถิติและหลักการสถิติ

18 Chapter 12 Design for Six Sigma
Sigma(DFSS) ซึ่งรวมถึงการสร้างแนวคิด การสร้างการออกแบบ การทำการออกแบบที่ดีที่สุด การตรวจสอบและยืนยันการออกแบบ

19 แนวคิด DFSS ซึ่งเหมาะกับกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อกระบวนการที่มีอยู่เดิม วิธีการที่ถูกใช้ใน DFSS เป็นการขยายออกมาจาก DMAIC ที่ใช้สำหรับกระบวนการที่มีอยู่ เป้าหมายของ DFSS คือเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกตั้งแต่เริ่มต้น สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะงานที่มีงบประมาณและเวลาที่จำกัด

20 Chapter 13 Tools for Process Improvement
การปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพซึ่งรวมถึง แบบอย่างการพัฒนาการดำเนินการ เครื่องมือพื้นฐานและ แรงจูงใจใหม่ๆในการทำงานของพนักงาน

21 Chapter 14 Statistical Process Control
Statistical Process Control (SPC) แนะนำ ควบคุมการดำเนินการเชิงสถิติ

22 การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ (Statistical Process Control: SPC)

23 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt THE MANAGEMENT AND CONTROL OF QUALITY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google