งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย

2 พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น, พืชไร่, พืชผัก 24.46 เหมาะสมกับพืชภูเขา (พื้นที่ภูเขาดิน หิน โผล่) 19.54 เหมาะสมกับการปลูกข้าว- พืชไร่ - ไม้ผล – ไม้ยืนต้น เหมาะสมเล็กน้อย ดินเป็นทราย กรวด หน้าดินตื้น

3 พื้นที่การรวมกลุ่มดินตามความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจอำเภอเต่างอย
สัญลักษณ์ ประเภทข้อความ พืชไร่ ร้อยละ รวม , 1ก พื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว ฤดูแล้งสามารถใช้ปลูกพืชผักได้ถ้ามีแหล่งน้ำ 5, 1ข พื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว แต่ขาดแคลนน้ำในระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วง 10, เนื่องจากดินค่อนข้างเป็นทราย และเหลือกรวดลูกรัง 18/2ก/3ก พื้นที่เหมาะสมสำหรับข้าว ไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่ชนิดต่าง ๆ และพืชผัก และ 9, ขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงเนื่องจากค่อนข้างเป็นทราย 2ก/3ก พื้นที่เหมาะสมกับไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ชนิดต่าง ๆ และหรือพืชผัก 66, 3ค พื้นที่เหมาะสมปานกลาง สำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื่องจากดินปนกรวด 21, หรือดินตื้น 3ค/2ก/3ก พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง สำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชไร่ชนิดต่าง ๆ และพืชผัก 2, เนื่องดินปนกรวดและหรือดินตื้น 3ค/3ก พื้นที่เหมาะสมสำหรับไม้ผลและไม้ยืนต้นและบางพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลางสำหรับ 6, ไม้ผลไม้ยืนต้น เนื่องจากดินปนกรวดและหรือดินตื้น 6 พื้นที่ภูเขา ภูเขาขรุขระ และดินหินพื้นที่โผล่ 50, พ แหล่งน้ำ 1,

4 ข้อมูลการเกษตร อำเภอเต่างอย
ข้อมูลการเกษตร อำเภอเต่างอย ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย

5

6 สถานการณ์ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ที่ ชนิดพืช พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม มูลค่า หมายเหตุ (ไร่/ราย) (กก./ไร่) (ต้น) (ล้านบาท) ข้าว - ข้าวเหนียว 32,213/4, , - ข้าวเจ้า 4,324/1, , 2 มันสำปะหลัง ,446/ , , ข้าวโพดฝักสด / , 4 ข้าวโพดฝักอ่อน , , , 5. มะเขือเทศส่งโรงงาน / , , 6 อ้อยโรงงาน / , , 7 พืชผัก / , 8 ไม้ผลต่าง ๆ ,890/ รวม ชนิด 47, ล้านบาท

7


ดาวน์โหลด ppt พืชเศรษฐกิจ อำเภอเต่างอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google