งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
โดย นางสาวณัฐติญา ตันพงษ์ วาริชศาสตร์

2 ห่วงโซ่อาหาร (food chain)
เป็นการเคลื่อนย้ายพลังงาน และธาตุอาหารในระบบนิเวศ ผ่านผู้ผลิต ผู้บริโภคในระดับต่างๆ โดยการกินกันเป็นทอดๆ ในลักษณะเป็นเส้นตรง กล่าวคือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพียงชนิดเดียวเท่านั้น

3

4

5

6

7 จิ้งเหลน ตั๊กแตน ห่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่า
(Predator chain หรือ Grazing Food chain) เริ่มจากผู้ผลิตคือพืช ตามด้วยผู้บริโภคอันดับต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานจึงประกอบด้วย ผู้ล่า (Predator) และเหยื่อ (Prey) ตั๊กแตน เหยี่ยว พืช จิ้งเหลน งู

8 ผู้ถูกอาศัย → ปรสิต → ปรสิตอันดับสูงกว่า
ห่วงโซ่อาหารแบปรสิต (Parasitic chain) คือ ห่วงโซ่อาหารที่เริ่มจากผู้ถูกอาศัยจะถ่ายทอดพลังงานไปสู่ปรสิต และจากปรสิตไปสู่ปรสิตอันดับสูงกว่า โดยภายในห่วงโซ่นี้จะใช้การเกาะกินซึ่งกันและกัน ผู้ถูกอาศัย → ปรสิต → ปรสิตอันดับสูงกว่า

9 ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์(detritus chain) คือ ห่วงโซ่อาหารที่เริ่มจากซากพืชซากสัตว์(detritus) จะถูกกินโดยผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ และผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ถูกกินโดยผู้บริโภคเนื้อสัตว์หรือเริ่มจากซากพืชซากสัตว์ถูกย่อยโดยรา และราถูกกินโดยผู้บริโภคราเป็นอาหาร

10 ห่วงโซ่อาหารแบบผสม (mixed chain) เป็นห่วงโซ่อาหารที่มีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆประเภท ซึ่งในแต่ละห่วงโซ่อาหารอาจมีทั้งผู้ล่า และแบบปรสิต เช่น เริ่มต้นจากผู้ผลิตจะถ่ายทอดพลังงานไปยังผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคพืชถ่ายทอดพลังงานไปยังปรสิต

11 สายใยอาหาร (Food web) หมายถึง การถ่ายทอดพลังงานเคมีในรูปอาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดมารวมกัน ทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานที่ซับซ้อน การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ จะไหลไปในทิศทางเดียว คือ เริ่มต้นจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็มีการสูญเสียพลังงานออกไปในแต่ละลำดับ ไม่มีการเคลื่อนกลับเป็นวัฏจักร จึงกล่าวได้ว่า การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศไม่เป็นวัฏจักร (Non - cyclic)

12

13

14

15

16

17

18

19

20 บรรณานุกรม http://www.thaigoodview.com/node/16425


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google