งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารชีวโมเลกุล : โปรตีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารชีวโมเลกุล : โปรตีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารชีวโมเลกุล : โปรตีน
Web Quest สารชีวโมเลกุล : โปรตีน โดย ครูจิราภรณ์ จิตธรรม รหัส

2 สารบัญ 1 ขั้นนำ 2 ภาระงาน กระบวนการ 3 แหล่งข้อมูล 4 5 ประเมินผล

3 ขั้นนำ โปรตีน เป็นสารที่พบมากในเซลล์สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายๆหน่วยมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ โปรตีนมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ คือ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน กลับสู่หน้าสารบัญ

4 ภาระงาน 1. ให้นักเรียนค้นคว้าเรื่องประโยชน์และความสำคัญของโปรตีนในด้านต่างๆแล้วทำ concept map โดยใช้โปรแกรม Mind manager . 3.ให้นักเรียนจับกลุ่มๆละ 5 คน นำเสนอกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับการทดสอบโปรตีน แล้วจัดสถานการณ์ให้เพื่อนได้ปฎิบัติการทดลองจริง 2.ให้นักเรียนนำเสนองานในหัวข้อ “กรดอะมิโนองค์ประกอบย่อยของโปรตีน” ด้วย Power Point โดยใช้ข้อมูลและรูปภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตกแต่ง ให้สวยงาม กลับสู่หน้าสารบัญ

5 กระบวนการ ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 1
1.ศึกษาเรื่องประโยชน์และความสำคัญของโปรตีนจากเว็บไซต์อ้างอิง 2.ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมMind managerจากเว็บไซต์อ้างอิง 3.ทำผังความคิดเรื่องประโยชน์และความสำคัญของโปรตีนโดยใช้โปรแกรม Mind manager 1.ศึกษาเรื่องกรดอะมิโน องค์ประกอบย่อยของโปรตีน จากเว็บไซต์ที่อ้างอิง 2.นำข้อมูลที่สรุปได้มาจัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอ งานหน้าชั้นเรียน 1.จับกลุ่มกับเพื่อน 5 คน 2.ศึกษาข้อมูลเรื่องวิธีการทดสอบโปรตีนจากเว็บไซต์ที่กำหนดให้ 3.จัดเตรียมเอกสารประกอบการทดลอง 4.จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 5.จัดการทดลองนำเสนอและให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ปฏิบัติจริง กลับสู่หน้าสารบัญ

6 ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3
แหล่งข้อมูล ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 กลับสู่หน้าสารบัญ

7 ภาระงานที่1 แบบประเมินผังความคิด
ประเมินผล ภาระงานที่1 แบบประเมินผังความคิด ภาระงานที่2 แบบประเมินการนำเสนองานPower Point ภาระงานที่3 แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม กลับสู่หน้าสารบัญ

8 ภาระงานที่1 แบบประเมินผังความคิด
ระดับคะแนน 3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (ปรับปรุง) เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้องสมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็น เขียนสื่อความหมายได้ ชัดเจน ตกแต่งชิ้นงานทำให้ น่าสนใจ เขียนสื่อความหมายได้ ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ เนื้อหาไม่ถูกต้อง ขาดความชัดเจน ไม่ตรงประเด็น เขียนสื่อความหมาย ไม่ชัดเจน ไม่มีการตกแต่งชิ้นงาน/ตกแต่งแล้วนำชิ้นงาน ไม่น่าสนใจ กลับสู่หน้าประเมินผล

9 รูปแบบของสื่อpower pointที่นำเสนอ
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ระดับคะแนน เนื้อหา รูปแบบของสื่อpower pointที่นำเสนอ การนำเสนองาน การตอบคำถาม บุคลิกภาพ เนื้อหา 3 2 1 คะแนน มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ มีเนื้อหาส่วนใหญ่ถูกต้อง มีเนื้อหาบางส่วนถูกต้อง รูปแบบของสื่อpower point ที่นำเสนอ น่าสนใจ ตกแต่งสวยงามสร้างสรรค์ ค่อนข้างน่าสนใจ ตกแต่งดี ไม่น่าสนใจ ตกแต่งพอใช้ การนำเสนองาน เตรียมตัวพร้อม ทำงานเป็นทีมดีมาก เตรียมตัวดี ทำงานเป็นทีมดี เตรียมตัวพอใช้ ทำงานเป็นทีมใช้ได้ การตอบคำถาม ถูกต้องตรงประเด็น ส่วนใหญ่ถูกต้อง ถูกต้องบางส่วน บุคลิกภาพ พูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยชัดคำ เชื่อมั่นสูง พูดจาคล่องแคล่ว มีความเชื่อมั่น พูดจาติดขัด ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น กลับสู่หน้าประเมินผล

10 กลับสู่หน้าประเมินผล
ภาระงานที่3 แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคะแนน 3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (ปรับปรุง) มีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจน ร่วมวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมในการทำงานทุกคน ไม่มีการวางแผนการทำงาน ไม่มีการแบ่งหน้าที่การทำงาน มีส่วนร่วมในการทำงาน ไม่ครบทุกคน กลับสู่หน้าประเมินผล

11 ขอให้นักเรียนทุกคนสนุกกับการเรียนนะคะ


ดาวน์โหลด ppt สารชีวโมเลกุล : โปรตีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google