งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

2 บทนำ ประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่ สภาพดินอุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จึงทำสัตว์ป่ามีการอพยพย้ายถิ่นตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สัตว์ในประเทศไทยมีความหลากหลายทางชนิดเช่นเดียวกับพืช ซึ่งสามารถจำแนกประเภคของสัตว์ออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ 1 สัตว์มีกระดูสันหลัง 2 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

3 ความสำคัญของสัตว์ พวกเราทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกันพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ ตัวเราเองหรือลูกหลานของเราก็จะต้องประสบเคราะห์กรรมจากภาวะที่สิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงเรื่อย ๆ ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้มีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ เพราะฝีมือมนุษย์ และสิ่งที่จะหมดไปด้วยก็คือสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าดงพงไพร มีวัฏจักรที่หมุนเวียนชีวิตของตนเองโดยต้องอาศัยวงจรธรรมชาติของป่าไม้ซึ่งนับวันจะมีจำนวนพื้นที่ลดน้อยลงตลอดเวลา

4 ความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพกลุ่มสัตว์
ความจำเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเนื่องจาก สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าพืชหรือสัตว์ ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ จะมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความแข็งแรงในระบบนิเวศ และ นำมาซึ่งความสมดุลของระบบ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตจะมีความเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่หรือเป็นสายใย ที่ซับซ้อนภายในระบบ คือมีการถ่ายทอดพลังงานโดยการกินกันเป็นทอดๆ มีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูล ให้ประโยชน์ต่อกันและกัน และมีการควบคุมกันเองให้มีจำนวนพอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไปด้วย การที่สิ่งมีชีวิตมีความผูกพันกันดังกล่าว ถ้ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไป ก็จะต้องกระทบกระเทือนถึงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นโดยเฉพาะชนิดที่มีความใกล้ชิดกันด้วย

5 รูปภาพของสัตว์บก สัตว์บก

6 รูปสัตว์น้ำ สัตว์น้ำ


ดาวน์โหลด ppt ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google