งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลไกการวิวัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลไกการวิวัฒนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลไกการวิวัฒนาการ

2 จาก สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เมื่อประมาณ 3900 ล้านปี มาแล้ว
จาก สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เมื่อประมาณ 3900 ล้านปี มาแล้ว

3 Present Cretaceous Jurassic Pangaea Precambrian

4 มีปัจจัยหลายอย่างทำงานร่วมกัน
ทฤษฎีวิวัฒนาการ ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า กระบวนการวิวัฒนาการ มีปัจจัยหลายอย่างทำงานร่วมกัน

5 ปัจจัยที่ทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย
1. การแปรผันทางพันธุกรรม (Genetic variation) 2. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) 3. เวลา (Time)

6 1) การแปรผันทางพันธุกรรม (Genetic variation)
เกิดจากผลของ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของสิ่งมีชีวิต

7 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม แบ่งออกเป็น 2 หลักใหญ่
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม แบ่งออกเป็น 2 หลักใหญ่ 1. การควบคุมให้สิ่งมีชีวิต มีลักษณะคงเดิม 2. ทำให้สิ่งมีชีวิต มีลักษณะแปรผันไป

8 การแปรผันทางพันธุกรรม ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเดียวกัน มีรูปร่างหรือลักษณะได้หลายแบบ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า โพลิมอร์ฟิซึม (Polymorphism)

9 ตัวอย่าง การแปรผันของลักษณะ

10 2. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ(Natural Selection)
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ ทำหน้าที่ ในการคัดเลือกลักษณะที่เหมาะสม

11 เนื่องจาก สภาพแวดล้อม ในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สิ่งมีชีวิตมีลักษณะได้หลายแบบ (polymorphism)
ดังนั้นลักษณะใดที่เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมแห่งใด ลักษณะนั้นก็จะถูกคัดเลือกไว้

12 3. เวลา (Time) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในประชากรต้องอาศัยเวลาในการสะสมเพื่อที่จะเห็นปริมาณที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อนำไปสู่การเกิดลักษณะใหม่ๆ อาจทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในที่สุด

13 ตัวอย่าง วิวัฒนาการในธรรมชาติ ได้แก่
ตัวอย่าง วิวัฒนาการในธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ของผีเสื้อกลางคืน (Biston betularia) เกิดจากผล การคัดเลือกโดยธรรมชาติ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Indrustrial melanism (เมลานิซึมของผีเสื้อกลางคืน)

14 ประชากรผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้ ผีเสื้อที่มีลักษณะปีกสีเทา และ มีปีกสีดำ
จากการศึกษา ประชากรผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้ ในประเทศอังกฤษ พบว่า ประชากร ประกอบด้วย ผีเสื้อที่มีลักษณะปีกสีเทา และ มีปีกสีดำ

15 ลักษณะสีปีก ของผีเสื้อกลางคืน
(Biston betularia) ปีกสีเทา ปีกสีดำ

16 การดำรงชีวิตของ ผีเสื้อชนิดนี้ ในสภาพปกติ
การดำรงชีวิตของ ผีเสื้อชนิดนี้ ในสภาพปกติ ออกหากินในเวลากลางคืน เวลากลางวัน เกาะพักอาศัย ตามลำต้นของต้นไม้ในป่าใหญ่ เป็นเหยื่อของนกหลายชนิด

17 การศึกษา ประชากรผีเสื้อ ในปี 1848 มีไลเคนเกาะ ทำให้ต้นไม้มีสีเทา
การศึกษา ประชากรผีเสื้อ ในปี 1848 เมืองใหญ่ๆ ในประเทศอังกฤษ เช่น เมืองเบอร์มิงแฮม ก่อนการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรม พื้นที่ป่า ประกอบด้วย ต้นไม้ขนาดใหญ่ มีไลเคนเกาะ ทำให้ต้นไม้มีสีเทา

18 การกระจายของประชากรผีเสื้อ ปี 1848
ปีกสีเทา ปีกสีดำ

19 ประชากร ผีเสื้อกลางคืน
ประชากร ผีเสื้อกลางคืน ประกอบด้วย ลักษณะปีกสีเทา 98 % ปีกสีดำ 2 %

20 เกิดมลพิษ ต้นไม้ถูกควันดำรม ไลเคน ตาย
ต่อมา ปี 1898 เมืองเบอร์มิงแฮม มีการพัฒนา เป็นเมืองอุตสาหกรรม เกิดมลพิษ ต้นไม้ถูกควันดำรม ไลเคน ตาย ต้นไม้มีสีดำ

21 การศึกษา พบ ผีเสื้อปีกสีเทา เพียง 1 % ส่วนปีกสีดำ กลายเป็น 99 %

22 จากตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงลักษณะ ของ ประชากรผีเสื้อกลางคืน แสดงให้เห็นว่า

23 ปัจจัยที่มีผลต่อ วิวัฒนาการ ของประชากรผีเสื้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อ วิวัฒนาการ ของประชากรผีเสื้อ (1) การแปรผันทางพันธุกรรม คือ ลักษณะสีปีก ได้แก่ ปีกสีเทา และ ปีกสีดำ

24 2) กลไกการคัดเลือก ที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
2) กลไกการคัดเลือก ที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 1848 ไม่มีมลพิษ มีมลพิษ

25 และ มีผู้ล่า (Predator) คือ นกหลายชนิด
Blue jay

26 1848 1898

27 3) เวลา (Time) ปี ปี 1898 รวมระยะเวลาประมาณ 50 ปี

28 สรุป กระบวนการวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
สรุป กระบวนการวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 1) การแปรผันทางพันธุกรรม 2) สภาพแวดล้อม 3) เวลา


ดาวน์โหลด ppt กลไกการวิวัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google