งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่อง. ปุ๋ยฟื้นฟูสภาพดิน จัดทำโดย 1. ด. ญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่อง. ปุ๋ยฟื้นฟูสภาพดิน จัดทำโดย 1. ด. ญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เรื่อง. ปุ๋ยฟื้นฟูสภาพดิน จัดทำโดย 1. ด. ญ
โครงงาน เรื่อง...ปุ๋ยฟื้นฟูสภาพดิน จัดทำโดย 1.ด.ญ.จุฑามาศ ไชยช่วย เลขที่ ด.ญ.อรวรรณ สิ้นขุนทด เลขที่ ด.ญ.ศิรินภา รวมธรรม เลขที่ 20 4.ด.ช.ธุดงห์ ทองเจียว เลขที่ 5 5. ด.ช.กิตติศักดิ์ ขันธุลา เลขที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูดนุภัค เชาว์ศรีกุล โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร สีพื้นหลังต้องเหมือนกัลหมด

2 1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
กลุ่มต้นกล้วยได้ไปสำรวจบริเวณแปลงสาธิตการเกษตรของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรพบว่า ดินเป็นดินทราย ไม่อุ้มน้ำ พืชมีลำต้นเล็กแคระแกรน ใบมีสีเขียวปนสีเหลือง หัวข้อให้ทำเหมือนตัวอย่างและต้องมีตัวเลขด้วย ^^% จุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินบริเวณแปลงสาธิตการเกษตร

3 2.รวบรวมข้อมูล กลุ่มต้นกล้วยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 1.สัมภาษณ์จากนายประยูร ทองบ่อ เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ย วันที่(15/2/54) 2.ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 2.1 การผลิตปุ๋ยคอก 2.2 การผลิตปุ๋ยหมัก 2.3 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 3.ศึกษาจากหนังสือ 108 สูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

4 3.ออกแบบและปฏิบัติการ

5 4.เลือกวิธีการ กลุ่มต้นกล้วยได้ศึกษาข้อมูลการฟื้นฟูสภาพดินพบว่า มีหลายวิธี เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชคลุมดิน การทำปุ๋ยเป็นต้น ดังนั้น กลุ่มของพวกเราจึงเลือกการทำปุ๋ยเนื่องจาก เป็นวิธีที่ทำได้ด้วยตนเอง ส่วนผสมหาได้ง่าย มีในท้องถิ่น และประหยัดเวลากว่าวิธีอื่นๆ ACDSee Quick View

6 5.การปฏิบัติโครงงาน 1. ปุ๋ยคอก 1.1 ส่วนผสม
มูลสัตว์ รำ กากน้ำตาล แกลบและน้ำ 1.2 ขั้นตอนการผลิต 1.ผสมมูลสัตว์แกลบเผา และรำเข้าด้วยกัน 2.นำปุ๋ยน้ำชีวภาพและกากน้ำตาลผสมน้ำ รดกองปุ๋ยให้ทั่วให้มีความชื้น 3.เกลี่ยกองปุ๋ยบนพื้นให้หนาไม่เกิน 15 ซ.ม. คลุมด้วยกระสอบทิ้งไว้นาน 3-5 วัน ไม่ต้องกลับกองปุ๋ย

7 ตารางบันทึกผลการทำปุ๋ยคอก
วัตถุดิบ อัตราส่วน วิธีการทำ ผลการผลิต 1.แกลบดิบ 2.รำ 3.กากน้ำตาล 4.น้ำหมักEM 5.น้ำ 6.มูลวัว ½ กก. 1 กก. 5 ช้อนแกง 8 ฝา 1.25 ลิตร 2 กก. 1.นำแกลบ รำ มูลสัตว์ ผสมเข้าด้วยกัน 2.ใส่กากน้ำตาล น้ำและน้ำหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน 3.คลุมด้วยกระสอบทิ้งไว้ 3-5 วัน ได้ปุ๋ยคอก มีลักษณะเป็นของผสมสีดำ

8 5.การปฏิบัติโครงงาน 2.ปุ๋ยพืชสด 1.นำเศษพืชผักมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
2.รดน้ำลงไปหลังจากใส่เศษผัก ที่ต้นไม้

9 ตารางบันทึกผลการทำปุ๋ยพืชสด
วัตถุดิบ อัตราส่วน วิธีการทำ ผลการผลิต เศษพืช ผัก 1 กล่องโฟม 1.นำพืชผัก มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 2.รดน้ำลงไปหลังจากใส่เศษผักที่ต้นพืช ได้เศษผักที่เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ทันที

10 5.การปฏิบัติโครงงาน 3. ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ
1.ใช้เศษพืชผัก ผลไม้ หรือเศษอาหารที่ยังไม่เน่า นำมาบดให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ภาชนะมีฝาปิด 2.ใส่กากน้ำตาลลงไป 1 ใน 3 ของน้ำหมัก ส่วนผสม เช่น เศษพืชผัก กากน้ำตาล และน้ำ 3.นำของหนักวางทับไว้แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 5-7 วัน จะมีของเหลวสีน้ำตาลไหลออกมานั่นคือ น้ำสกัดชีวภาพกรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิท พร้อมที่จะนำมาใช้

11 ตารางบันทึกผลการทำปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ
วัตถุดิบ อัตราส่วน วิธีการทำ ผลการผลิต 1.เศษพืชผัก เศษอาหาร 2.กากน้ำตาล 3.น้ำ 2 กก. 1 กิโลกรัม ใส่ตามความเหมาะสม 1.ใช้เศษพืชผัก ผลไม้ หรือเศษอาหารที่ยังไม่เน่า นำกลับมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ภาชนะที่มีฝาปิด 2.ใส่กากน้ำตาลลงไป 1 ใน 3 ของน้ำหมัก 3.นำของหนักวางทับไว้แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 5-7 วัน 4.จะมีของเหลวสีน้ำตาลไหลออกมาคือน้ำสกัดชีวภาพกรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิทพร้อมที่จะนำมาใช้ ได้น้ำหมัก สีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นเหม็น

12 6.ปรับปรุงแก้ไข กลุ่มของพวกเราได้ใช้มูลไก่เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยคอกพบว่า มูลไก่มีความเค็มมากและมีกลิ่นเหม็น กลุ่มของพวกเราจึงเปลี่ยนจากมูลไก่เป็นมูลวัว

13 7.สรุปผลการทดลอง ผลการทดลองผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ พบว่า ปุ๋ยทั้งสามชนิดสามารถทำให้ผักบุ้งจีนมีลำต้นแข็งแรง ใบสีเขียว มีขนาดใหญ่ แต่ปุ๋ยที่สามารถเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ดินได้ดีคือ ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพเพราะทำให้ผักบุ้งจีนมีลำต้นสูงกว่าปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด

14 การคำนวณต้นทุนการผลิต(ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ)
รายการ จำนวนเงิน 1.เศษ พืช ผัก - 2.กากน้ำตาล 10 3.ค่าแรง+ความคิด รวมต้นทุน ขาย กำไร หมายเหตุ: ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ 1 ขวดมีปริมาตรสุทธิ 500 ซีซี

15 เสียงสะท้อนจากผู้เรียน
1.ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 2.ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.ปุ๋ยที่ผลิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4.ได้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยผ่านการปฏิบัติจริงในรูปแบบกระบวนการเทคโนโลยี

16 บรรณานุกรม นายประยูร ทองบ่อ การทำปุ๋ย(สัมภาษณ์). อาชีพค้าขาย,เกษตรกร
นายประยูร ทองบ่อ การทำปุ๋ย(สัมภาษณ์). อาชีพค้าขาย,เกษตรกร สูตรการทำปุ๋ยคอก(ออนไลน์). ม.ป.ป.(อ้างเมื่อ 10 มกราคม 2554). จาก วิธีการทำปุ๋ยพืชสด(ออนไลน์). ม.ป.ป.(อ้างเมื่อ 10 มกราคม 2554). จาก


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่อง. ปุ๋ยฟื้นฟูสภาพดิน จัดทำโดย 1. ด. ญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google