งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพราะฉะนั้น ในแต่ละลำดับขั้นของระบบชีวิตจะมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพราะฉะนั้น ในแต่ละลำดับขั้นของระบบชีวิตจะมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพราะฉะนั้น ในแต่ละลำดับขั้นของระบบชีวิตจะมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับ
1. การถ่ายทอดพลังงาน (Energy transfer) 2. การถ่ายทอดสสาร (Material transfer) 3. การถ่ายทอดข้อมูล (Information transfer) ดังนั้น: ไม่มีระบบชีวิตใดที่มีบทบาท / ความสำคัญเหนือกว่าระบบอื่น Gajaseni, 2001

2 การจำแนกสิ่งแวดล้อม 1. จำแนกตามความเป็นจริงทางชีววิทยา
1. จำแนกตามความเป็นจริงทางชีววิทยา 1.1 สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต - ดินฟ้าอากาศ (Climate) : อุณหภูมิ, น้ำ, แสง, ลม - สถานะทางธรณีวิทยา : ดิน, หิน - การเปลี่ยนแปลงสิ่งรบกวน(Disturbance) : * การรบกวนตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด, ไฟ แผ่นดินไหว, พายุ * การรบกวนที่มีสาเหตุจากมนุษย์ Gajaseni, 2001

3 Gajaseni, 2001

4 1.2 สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต =
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ล้อมรอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต นั้นๆ Gajaseni, 2001

5 2. จำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต
2. จำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต 2.1 ทรัพยากร (Resources) = องค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใดของสิ่งแวดล้อม ที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งเข้าไป “ครอบครอง” แล้วสิ่งมีชีวิตอื่นไม่สามารถเข้าไปใช้ครอบครองได้ ยกเว้นต้องต่อสู้แก่งแย่งกัน ตัวอย่างเช่น พื้นที่ทำรัง อาหาร แสงอาณาเขตปกครอง น้ำ (ในแหล่งน้ำที่สัตว์ลงมาใช้) Gajaseni, 2001

6 2.2 สถานะ (Condition) = ปัจจัยที่สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้อง “ใช้” ซึ่งมีผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง(ความสั้นยาวของวัน) น้ำ (ในระบบนิเวศทางน้ำ) Gajaseni, 2001

7 รูป Gajaseni, 2001

8 ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1. สิ่งมีชีวิตจะสามารถมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม ที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีความสามารถรับรู้ได้เท่านั้น 2. สิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสามารถรับรู้ได้อาจจะแตกต่างกัน 3. สิ่งมีชีวิตอาจจะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในมาตราเวลาและพื้นที่แตกต่างจากมนุษย์ 4. การศึกษาฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องศึกษาในบริบทของสิ่งสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ทั้งความสามารถในการรับรู้และมาตราของเวลา และพื้นที่ Gajaseni, 2001

9 รูปค้างคาว Gajaseni, 2001


ดาวน์โหลด ppt เพราะฉะนั้น ในแต่ละลำดับขั้นของระบบชีวิตจะมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google