งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word 2007"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word 2007
Microsoft Word Basic พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word 2007 การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร การขึ้นบรรทัดใหม่หรือย่อหน้า การแทรกและพิมพ์ข้อความใหม่ทับข้อความเดิม การคัดลอกข้อความ การย้ายข้อความไปยังตำแหน่งใหม่ การลบข้อความ การยกเลิกสิ่งที่ทำไปแล้วและทำซ้ำ การบันทึกเอกสาร การปิดเอกสาร การสร้างเอกสารใหม่ การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาแก้ไข การปิดโปรแกรม เรียบเรียงโดย อ.ดร.ชุรี เตชวุฒิและอ.วรวุฒิ ศรีสุขคำ

2 การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร
คลิกเมาส์ให้ปรากฏเคอร์เซอร์ 1 พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เมื่อพิมพ์ ข้อความจนสุดบรรทัด จะขึ้นบรรทัด ใหม่โดยอัตโนมัติ 2

3 การขึ้นบรรทัดใหม่ 1 2 ในขณะที่กำลังพิมพ์ข้อความ
หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ ให้กดปุ่ม Enter 1 พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ในบรรทัดใหม่ 2

4 การย่อหน้า 1 2 หากต้องการย่อหน้า ให้วาง
เคอร์เซอร์หน้าข้อความที่ต้องการ ย่อหน้า 1 กดปุ่ม Tab ข้อความก็จะ ย่อหน้า 2

5 การแทรกข้อความ 1 2 วางเคอร์เซอร์บริเวณที่ ต้องการแทรกข้อความ
พิมพ์ข้อความที่ต้องการแทรกลงไป 2

6 การพิมพ์ข้อความใหม่ทับข้อความเดิม
1 ให้แดรกเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการพิมพ์ทับ พิมพ์ข้อความใหม่ที่ต้องการทับลงไป 2

7 การคัดลอกข้อความ 2 1 4 3 ที่แท็บ Home คลิกปุ่ม copy หรือกดปุ่ม Ctrl+c
ให้แดรกเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการคัดลอก 1 4 คลิกปุ่ม Paste หรือกดปุ่ม Ctrl+v 3 คลิกเมาส์เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ

8 การย้ายข้อความไปยังตำแหน่งใหม่ (Cut)
ที่แท็บ Home คลิกปุ่ม cut กรือกดปุ่ม Ctrl+x 2 แดรกเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการย้าย 1 4 คลิกปุ่ม Paste หรือกดปุ่ม Ctrl+v คลิกเมาส์เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ 3

9 คลิกเมนูบันทึก (Save)
การบันทึกเอกสาร คลิกปุ่ม Office Button 1 2 คลิกเมนูบันทึก (Save) หรือกดปุ่ม Ctrl+s

10 การลบข้อความ ใช้ Backspace ในการลบตัวอักขระก่อนหน้าcursor
และใช้ Delete ในการลบตัวอักขระถัดไปจาก cursor ทำแถบสีให้กับข้อความที่ต้องการ กดปุ่ม Delete

11 การยกเลิกสิ่งที่ทำไปแล้ว (undo)และทำซ้ำ (redo)
คลิกปุ่ม หรือกดปุ่ม Ctrl+Z วิธียกเลิกคำสั่ง Undo ด้วยคำสั่ง Redo คลิกปุ่ม หรือกดปุ่ม Ctrl+Y 1 2

12 การบันทึกเอกสาร (ต่อ)
3 เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการเก็บเอกสาร 4 ตั้งชื่อเอกสาร 5 คลิกปุ่ม Save

13 การบันทึกเอกสารแบบสร้างสำเนา
คลิกปุ่ม Office Button 1 2 คลิกเมนู Save As 3 คลิกเลือก Word Document

14 การบันทึกเอกสารแบบสร้างสำเนา (ต่อ)
4 เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการเก็บเอกสาร 5 ตั้งชื่อเอกสาร 6 คลิกปุ่ม Save

15 การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ Word 97-2003
1 คลิกปุ่ม Office Button 2 คลิกเมนู Save As 3 คลิกเลือก Word Document

16 การบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ Word 97-2003 (ต่อ)
4 เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการเก็บเอกสาร 5 ตั้งชื่อเอกสาร 6 คลิกปุ่ม Save

17 การปิดเอกสาร 1 คลิกปุ่ม Office Button คลิกเมนู Close 2

18 การสร้างเอกสารใหม่ 1 คลิกปุ่ม Office Button 2 คลิกเมนู New

19 การสร้างเอกสารใหม่ (ต่อ)
คลิกเลือก Blank and recent เพื่อเป็นเอกสารเปล่า 3 คลิกเลือก Blank Document 4 คลิกปุ่ม Create 5

20 การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาแก้ไข
คลิกปุ่ม Office Button 1 2 คลิกเมนู Open

21 การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาแก้ไข (ต่อ)
3 เลือกโฟลเดอร์ 4 เลือกไฟล์เอกสาร ที่ต้องการเปิด 5 คลิกปุ่ม Open

22 การเปิดเอกสารเก่าขึ้นมาแก้ไข (ต่อ)
สำหรับเอกสารที่เคยเปิดใช้งานมาแล้ว จะปรากฏรายชื่อไฟล์เอกสารอยู่ในส่วนของเอกสารล่าสุด คลิกปุ่ม Office Button 1 เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการเปิด 2

23 การปิดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007
1 คลิกปุ่ม Office Button คลิกปุ่ม Exit Word 2


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Word 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google