งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Information system MIT-M Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Information system MIT-M Chiangmai University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Information system MIT-M Chiangmai University
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2557

2 @ copyright chaiyot suntivong
ผมเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต มองอย่างตะวันออก ผมเป็นนักปฏิบัติ ชอบทำเรื่องยุทธศาสตร์ ทำอย่างตะวันตก ผมเป็นนักภาวนา ชอบเรื่องธรรมะ ศึกษาเรื่องรู้ใจ ใจรู้ ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก +ตะวันตก BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ตำแหน่งตอนนี้เป็น ส.ว.แล้ว ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดีแม่โจ้ ที่ปรึกษาบริษัท VPF และ SunSweet @ copyright chaiyot suntivong

3 นั่งเรียงตามลำดับที่

4 หัวข้อวันนี้ น. แนะนำตัว แนะนำวิชา วิธีการเรียน วิธีการสอน การวัดผลและเก็บคะแนน กิจกรรม ประเมินก่อนเรียน การแบ่งกลุ่ม น. Change and New Reality ค้นคว้าเดี่ยว ค้นหัวข้อ Change and New reality Business concept Business Model งานกลุ่ม ไปคิดธุรกิจที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ นำมาเป็น Dummy Project

5 นักเรียน สุ จิ ปุ ลิ นักศึกษา มอง แบบคนแก่ ฟัง แบบผู้ใหญ่ คิด แบบเด็ก
Scenario Building ฟัง แบบผู้ใหญ่ Listening to the future คิด แบบเด็ก Strategic Thinking ถาม แบบเด็ก Strategic Question We need to teach our students new skills for them to be successful in the future. Since the Internet is such an abundant resource, sometimes overwhelmingly so, look at some ways to use it more effectively. ทำ แบบวัยรุ่น Strategic Implementation นักศึกษา

6 เก่ง ดี มีสุข คุณสมบัติของบัณฑิต

7 การคาดหวัง ผู้เรียน ผู้สอน

8 Get things done through people Management !!!! สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา
รู้ กับ หลง ปัญญา กับ ตัณหา ชุดความคิด Frame of reference Mental model Mind map Right think Think right Do right thing Do thing right Do it first Do it fast Do it right Do it right every time Get things done through people Management !!!! สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา ศรัทธา กับ งมงาย ระดับของคน Why we Exist? Purpose Core Value บัวพ้นน้ำ บัวปิ่มน้ำ บัวใต้น้ำ โคลนตม

9 การวัดผล คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน
คะแนนเข้าชั้นเรียน คะแนน เช็คชื่อเช้า 9.15 และบ่าย น. ใครขาด มาสายถือว่าขาดครั้งละ 1 คะแนน คะแนนกรณีศึกษางานกลุ่ม คะแนน คะแนนการค้นคว้าเดี่ยว (รวมสรุปเอกสาร) 20 คะแนน คะแนนรายงาน Dummy project คะแนน คะแนนสอบไล่ คะแนน

10 การค้นคว้าและส่งงาน ค้นคว้าเดี่ยว แต่ละคนไปค้นใน web อะไรก็ได้ (แนะนำ Google) หา fileในเว็บตรงกับคำหัวข้อที่กำหนดให้ เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยหัวข้อละ 1 ชิ้น เป็นไฟล์ Power point แล้วใส่ชื่อหรืออย่างน้อยรหัสนักศึกษาบนไฟล์ งานกลุ่มทั้งงาน Dummy และ กรณีศึกษาให้ส่งงานที่มอบหมายเป็นไฟล์ power point เช่นกันใส่ชื่อกลุ่มบนไฟล์ แนบไฟล์ทั้งงานเดี่ยวและกลุ่ม ส่งไปที่ ภายในเวลา 24 น. วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

11 มอบหมายงานเดี่ยว ค้นคว้าเพื่อการอภิปรายครั้งต่อไปคราวหน้าวันที่ 19 มกราคม 2557 Change and New reality Scenario planning Strategic thinking Business Concept Business Model

12 มอบหมายงานกลุ่ม ทำงานกลุ่มเพื่อการอภิปรายครั้งต่อไปคราวหน้าวันที่ 19 มกราคม 2557 ไปจัดทำ Scenario สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ใน 5 ปีข้างหน้า วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือตอนบน ระบุธุรกิจที่น่าสนใจมาอย่างน้อย 3 ธุรกิจ ให้วิเคราะห์และเลือกมา 1 ธุรกิจที่กลุ่มสนใจและเห็นว่าเหมาะสมที่สุดโดย ให้มีเกณฑ์การวิเคราะห์หาเหตุผลสนับสนุนประกอบด้วย

13

14

15 Continuous Improvement
สัมมาทิฏฐิ Right View มองโลกตามความเป็นจริง สัมมาอาชีวะ Do right things สัมมาสังกัปปะ Right think ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สัมมาสติ Mindfulness รัฐบาล Good governance ลูกค้า Value proposition สภาพแวดล้อม Sustainable Development สังคม Corporate Social Responsibility ชุมชน Social Enterprise พนักงาน คุณธรรม Suppliers จริยธรรม สัมมาวาจา Communication PR จิตใจ สัมมาสมาธิ Concentration สัมมาวายามะ Continuous Improvement สัมมากัมมันตะ Do things right

16 มาคุยเรื่องเรือกัน โลกธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ซิ้อ ผู้ประกอบการ
Introduction to Business ผู้ขาย ผู้ซิ้อ ผู้ประกอบการ กลยุทธ์ระดับองค์กร Cross culture จริยธรรม กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน ผู้นำ กลยุทธ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจในอาเซียน การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน HR องค์การ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การวิจัย Quantitative Analysis มาคุยเรื่องเรือกัน

17 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์
คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources Value Environment ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป Where you want to go ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to get there ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ?

18 มองให้ไกล คิดให้ได้ ใจใฝ่สูง
มองให้ไกล คิดให้ได้ ใจใฝ่สูง Mind-set Scenario Strategic thinking Mission มุมมอง ทัศนคติ Vision Action คิดให้ไกล ไปให้ถึง

19 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง
ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมีชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมีเวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

20 คิด คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ภาพเดียวกัน มอง ภาพต่างกัน
ความเหมือนในความไม่แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่างในความเหมือนกัน Strategies ภาพเดียวกัน มอง ความเหมือนกันในความแตกต่าง ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ Visions ความแตกต่างในความไม่เหมือนกัน ( Innovation ) ภาพต่างกัน @ copyright chaiyot suntivong

21 @ copyright chaiyot suntivong
ทำ ทำต่างกัน ทำเหมือนกัน เป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันทำ เป้าหมายร่วมกัน ต่างคนต่างทำ คิดเหมือนกัน คิด เป้าหมายต่างกัน ร่วมกันทำ เป้าหมายต่างกัน ต่างคนต่างทำ คิดต่างกัน @ copyright chaiyot suntivong

22 ความเหมือนในความไม่แตกต่าง
คิด คิดเป็นระบบ คิดเชิงบูรณาการ ทำเหมือนกัน คิดเหมือนกัน ทำ คิดต่างกัน เป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันทำ ทำต่างกัน เป้าหมายต่างกัน ร่วมกันทำ เป้าหมายร่วมกัน ต่างคนต่างทำ เป้าหมายต่างกัน ต่างคนต่างทำ ภาพเดียวกัน ความเหมือนในความไม่แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่าง ในความเหมือนกัน Strategies มอง ความเหมือนกัน ในความแตกต่าง Visions ภาพต่างกัน ความแตกต่าง ในความไม่เหมือนกัน ( Innovation )

23 Global trend 5 big trends Futurist Future Future shaping Future mapping Perception of the future Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Right view System thinking It should be Learning process Learn how to learn Think how to think CEO Right thought Visionary Look for alternative Want to be Vision Possible future Wrong information Wrong view Wrong map Wrong things Future shock Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion

24 บริบทโลก 2012 2030 Global Warming New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern 2015 Health Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices Competitors Partnerships New Business Models New Customer Expectations AEC Market Supply Logistic Investment Labour 2040 2030 BRIC=G7 Food 2025 Population Fuel 24 24

25 Systems Thinking (The Big Picture)
Maejo Agriculture STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World Look where you don’t usually look Talk to people you don’t usually talk to Look for surprises Read, listen, watch, think Ask why Take the long view

26 scenario space scenario scenario scenario scenario scenario scenario
not a map of the future: a map of our perceptions of the future scenario space disruptive scenario scenario scenario scenario impact scenario scenario scenario scenario stable possible plausible probable probability

27 Methodologyในการจัดทำแผน
Stakeholders and Expectation identification Strategic positioning Life line and Development cycle + = Mission Challenges Direction Key Driving Forces Vision Objective ภารกิจหลัก Organization (Structure) And Management mechanism Mission Strategic issues Strategy Strategic goal Tactical Operational goal Change management Roadmap KPI Mission management Programs KPI Stakeholders management KPI Projects Project management Result management


ดาวน์โหลด ppt Strategic Information system MIT-M Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google