งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Benchmarking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Benchmarking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Benchmarking

2 เกิดปัญหาถูกสินค้าของ ญี่ปุ่น ตีตลาด ราคาขาย ญี่ปุ่น = ต้นทุน XEROX
Benchmarking XEROX เกิดปัญหาถูกสินค้าของ ญี่ปุ่น ตีตลาด ราคาขาย ญี่ปุ่น = ต้นทุน XEROX

3 Benchmarking และการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด
ผลการดำเนินงาน เวลา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด Benchmarking กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง และ Innovation

4 เราจะทำให้ดีกว่าเขาได้อย่างไร ?
Benchmarking กับ 4 คำถาม เราอยู่ตรงไหน ? Where are we ? Benchmarking ตัวชี้วัด KPIs (Benchmark) ใครเก่งที่สุด ? Who is the best ? แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เขาทำอย่างไร ? How do they do it ? การนำมาประยุกต์ใช้ (Enabler) เราจะทำให้ดีกว่าเขาได้อย่างไร ? How can we do it better ?

5 ความหมาย Benchmarking Benchmark Best Practices Enabler

6 1 Benchmarking กระบวนการเสาะหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) และนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เราแข่งขันกับคนอื่นได้ตลอดเวลา

7 2 Benchmark จุดเปรียบเทียบ เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ
ผลการดำเนินงานของผู้ที่ทำได้ดีที่สุด

8 3 Better Practices Best Practice
วิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือ วิธีปฏิบัติที่เหนือชั้น หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Better Practices

9 4 Enabler วิธีการ ความชำนาญ ระบบเทคนิค
หรือปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อให้องค์กร สามารถทำวิธีปฏิบัติที่ดีได้

10 คำถาม:ในการทำ Benchmarking เราให้ความสำคัญกับ..มากกว่ากัน?
80 % 20 % การปฏิบัติ ตัววัด ก. ข.

11 แนวคิดของ Benchmarking
ไม่ใช่ การเปรียบเทียบ กับคู่แข่งเท่านั้น ไม่ใช่ เป็นการไปเยี่ยม โรงงานเท่านั้น ไม่ใช่ การลอก เลียนแบบ ไม่ใช่ การล้วง ความลับ

12 รูปแบบของ Benchmarking
1 แบ่งตามสิ่งที่เราเอาไป Benchmarking แบบที่ 1 การทำในเรื่อง กลยุทธ์ แบบที่ 3 การทำในเรื่อง กระบวนการ แบบที่ 2 การทำในเรื่อง ผลการดำเนินงาน แบบที่ 4 การทำในเรื่อง สินค้าและบริการ

13 รูปแบบของ Benchmarking
2 แบ่งตามประเภทของผู้ที่เราไป Benchmarking แบบที่ 1 การทำกับ องค์กรเดียวกัน แบบที่ 3 การทำกับ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แบบที่ 2 การทำกับ คู่แข่งขัน แบบที่ 4 การทำกับ ต่างอุตสาหกรรม

14 รูปแบบของ Benchmarking
3 แบ่งตามจำนวนผู้ที่ไป Benchmarking แบบที่ 1 การทำแบบเดี่ยว ระหว่างเรากับอีกหนึ่งองค์กร แบบที่ 2 การทำแบบกลุ่ม ทำกันเองหรือมีตัวกลาง

15 จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
1. หลักการด้านกฎหมาย ปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมาย 2. หลักการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริง 3. หลักการด้านความลับ รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับ 4. หลักการด้านการใช้ข้อมูล ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

16 จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
5. หลักการด้านการติดต่อ ติดต่อกับองค์กรคู่เปรียบเทียบผ่านบุคคลที่กำหนด ไม่เปิดเผยชื่อของผู้ที่เราติดต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต 6. หลักการด้านการเตรียมตัว เตรียมตัวให้พร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 7. หลักการด้านการทำให้สำเร็จ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำกับคู่เปรียบเทียบให้เสร็จ 8. หลักการด้านความเข้าใจและการปฏิบัติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา

17 ขั้นตอนการทำ Benchmarking
การวางแผน การเตรียม ความพร้อม การวิเคราะห์ การบูรณาการ การนำไปปฏิบัติ

18 ขั้นตอนการทำ Benchmarking
ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร การสนับสนุนทรัพยากร การกำหนดผู้รับผิดชอบ การฝึกอบรม Benchmarking การเลือกวิธีการทำ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of Conduct) การเตรียม ความพร้อม Step 0

19 ขั้นตอนการทำ Benchmarking
การวางแผน กำหนดเรื่องที่จะทำ BM กำหนดองค์กรที่จะทำด้วย กำหนดวิธีการเก็บข้อมูล (Survey,Site visit) การเก็บข้อมูล Step1

20 ขั้นตอนการทำ Benchmarking
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ ความต่างของผลงานในปัจจุบัน ประมาณการความต่าง ของผลงานในอนาคต ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ วิเคราะห์หา ของความสำเร็จ Step2 เคล็ดลับ

21 ขั้นตอนการทำ Benchmarking
การบูรณาการ การสื่อสารผลการวิเคราะห์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง การตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุง กำหนดวิธีการที่เหมาะสม Step3

22 ขั้นตอนการทำ Benchmarking
การนำไปปฏิบัติ การทำแผนปฏิบัติการ การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามผล การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Step4

23 1 2 4 3 Balance Model Measures Practices เรา เขา เราอยู่ตรงไหน
Self Assessment Benchmarking เราอยู่ตรงไหน ใครเก่งที่สุด รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ 4 3 Improvement จะทำให้ดีกว่า เขาได้อย่างไร เขาทำได้ อย่างไร Learning Practices

24 Balance Model Self Assessment ปรโตโฆษะ โยนิโสมนสิการ ศรัทธานำ ปัญญา
Benchmarking Outside-In Inside-Out ปรโตโฆษะ โยนิโสมนสิการ ศรัทธานำ ปัญญา


ดาวน์โหลด ppt Benchmarking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google