งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต Operation Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต Operation Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต Operation Management
4 พฤศจิกายน 2554 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

2 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ติดต่อ E-mail: csuntivong@gmail.com
About Me วิศวไฟฟ้า ม.ขอนแก่น MBA Finance NIDA BOI BOI โตเกียว ผอ.BOI ภาคเหนือ ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสถาบัน SMI รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บรรยาย รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ติดต่อ

3 ความจำเป็นต้องเรียนวิชานี้ วิธีการเรียนการสอน
แนะนำหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการ เป็นหลักสูตรที่เน้นแนวคิดในเชิงบริหารจัดการ ไม่เน้นเทคนิคเชิงวิศวกรรม ความจำเป็นต้องเรียนวิชานี้ เป็นเรื่องของสินค้าและบริการที่นักศึกษาเมื่อจบออกไปต้องไปเกี่ยวข้อง วิธีการเรียนการสอน ให้หลักการและเน้นการค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตและมีการลองทำเชิงปฏิบัติด้วยการใช้กรณีศึกษา การวัดผล คะแนนเข้าชั้นเรียน 15 คะแนน นั่งเรียงตามเลขที่เริ่มวันที่ 14 มิถุนายน 2554 คะแนนค้นคว้า15 คะแนน จะประกาศต่อไปเป็นครั้งๆ คะแนนสอบย่อย 3 ครั้งๆละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน

4 ภาพรวมและความรู้พื้นฐานการบริหารการผลิต Operation Management

5 อภิปรายเรื่องความหมาย ความสำคัญของสินค้าและบริการ
ตัวอย่าง กาแฟวาวี อุตสาหกรรมอาหารบรรจุกระป๋อง หน้าที่หลักทางธุรกิจ ปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจ ระบบการผลิต วิวัฒนาการการบริหารการผลิต หน้าที่และทักษะของผู้บริหารการผลิต โลกของการเปลี่ยนแปลง

6 อภิปรายเรื่องความหมาย
ความสำคัญของสินค้าและบริการ

7 ธุรกิจการผลิตและบริการ

8 คุณลักษณะของสินค้า Tangible product Consistent product definition
Production usually separate from consumption Can be inventoried Low customer interaction © 1995 Corel Corp.

9 คุณลักษณะของบริการ

10

11 หน้าที่หลักทางธุรกิจ
FINANCE MARKETING OPERATIONS Goal – Increase profit Profit = Total Revenue – Total Cost Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC)

12 ปัจจัยการแข่งขัน Delivery Lower cost Provide variety Improve quality
Increase value

13 ระบบการผลิต Consumer Research Consumer Transformation Process Inputs
Outputs

14

15 วิวัฒนาการของการบริหารการผลิต
Adam smith Scientific management Human relation Operation Research TQC CAD CAM Modern วิวัฒนาการของการบริหารการผลิต

16 1776 Adam Smith concept of specialization of labor
the production process is broken down into discrete stages allowing specially-designed machines or narrowly-trained workers to perform each step with the least material waste and the maximum productivity.

17 The Principles of Scientific Management increasing the efficiency of
1900 Frederick W. Taylor The Principles of Scientific Management One best way increasing the efficiency of factory workers.

18 a mathematics discipline Their goal: to find an optimized approach
1940 operations research a mathematics discipline mathematical models Their goal: to find an optimized approach

19 W. Edward Deming and J.M. Juran stressed that..
TQC 1980s 1950s W. Edward Deming and J.M. Juran stressed that.. Everyone is responsible for quality… not just inspectors. Product should be made right the first time to avoid rework. Reliance on workers to make suggestions…not “experts”. Elimination of any activity or material that does not add value to the product.

20 Utilization of the computer. adjustment of settings
CIM MRP Utilization of the computer. Applications include machine movement control, equipment & material monitoring, and the continuous adjustment of settings and flow rates.

21 Early 21st Century Lean Flexible manufacturing Six sigma
Agility manufacturing Supply chain management

22 มอบหมายงาน ไปค้นคว้าหัวข้อ AEC Asean Economic Community
วิเคราะห์ว่าประเทศไทยและภาคเหนือจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการค้าเสรี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต Operation Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google