งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BM 410 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ E-mail: suthawan_chi@utcc.ac.th suthawan.chi@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BM 410 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ E-mail: suthawan_chi@utcc.ac.th suthawan.chi@gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BM 410 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management)
ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ

2 วัตถุประสงค์การเรียนการสอน
วิชานี้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมและปัจจัยอื่นๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีผลกระทบต่อองค์การ โดยเน้นการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้องค์การอยู่รอดในการดำเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

3 Course Outline กิจกรรมกลุ่ม
รายงานกลุ่มโดยทำกรณีศึกษา และรายงานหน้าชั้นเรียน โดยจัดทำเป็นบทสรุปรายงาน และเสนองานเป็น PowerPoint ในชั้นเรียน นอกจากนี้นักศึกษาต้องส่ง file บทสรุปรายงาน (Ms Word) และ PowerPoint ทั้งกรณีศึกษา และรายงาน 2 เรื่องทาง BA 925

4 การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น-
1. กรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา 30 คะแนน 2. รายงานในชั้นเรียน 2 เรื่อง 30 คะแนน 3. สอบปลายภาค 30 คะแนน 4. คะแนนเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน

5 หนังสือประกอบการสอน Harvard Business Essentials (2551) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change and Transition): ทักษะในการรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. Harvard Business Essentials (2550) การบริหารจัดการนวัตกรรม (Managing Creativity and Innovation): แนวทางในการพัฒนา ผลักดันและรักษานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

6 การเรียนการสอน สัปดาห์ เนื้อหาการเรียนการสอน Course Overview
6-7 Nov Course Overview 13-14 Nov ประเภทของการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการเปลี่ยนแปลงและ ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง** 20-21 Nov Group discussion for Case Study 27-28 Nov ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง และการดำเนินการเปลี่ยนแปลง ** 4-5 Dec 11-12 Dec ปัจจัยด้านสังคมและมนุษย์และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว** 18-19 Dec การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

7 การเรียนการสอน (ต่อ) สัปดาห์ เนื้อหาการเรียนการสอน
8-9 Jan ประเภทของนวัตกรรมและ The S-curve ** 15-16 Jan การค้นหาความคิดใหม่ๆ และการรับรู้ถึงโอกาส 22-23 Jan การนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด 29-30 Jan ความคิดสร้างสรรค์และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ 5-6 Feb การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นและสิ่งที่ผู้นำต้องทำ** 12-13 Feb ส่งกรณีศึกษาและPresent กรณีศึกษา 19-20 Feb Present กรณีศึกษาและทบทวนการเรียนการสอนเพื่อสอบปลายภาค

8 The World’s Most Innovative Companies
Apple Google Toyota Motor General Electric Microsoft Tata group Nintendo P&G Sony Nokia Amazon IBM Research in Motion BMW Source: Jena McGregor, ‘Most innovative companies’, Business Week, 2008

9 The World’s Most Innovative Companies
Hewlett-Packard Honda Walt Disney General Motors Reliance Industries Boeing Goldman Sachs group 3M Wal-Mart stores Target Facebook Source: Jena McGregor, ‘Most innovative companies’, Business Week, 2008


ดาวน์โหลด ppt BM 410 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Change Management) ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธุ E-mail: suthawan_chi@utcc.ac.th suthawan.chi@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google