งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่การจับผิด ทำอย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่การจับผิด ทำอย่างไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่การจับผิด ทำอย่างไร ?
คลินิก ไอเอ ครั้งที่ 2/2553

2 Internal Audit is… an independent, objective assurance and consulting activities (Primary Function/Activities) designed to add value and improve an organizations operations. (Primary Contribution) It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, discipline approach (Mission) to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. (Scope of Services)

3 Verify financial information and assets
Audit Objectives Determine compliance Verify financial information and assets Identify profit improvement opportunities Verify goals and objectives are met Evaluate quality of performance Evaluate internal controls Contribute to improving risk management and governance systems

4 Some Questions? จะทำอย่างไรที่ไม่ให้ผู้รับตรวจสอบมองว่ามาจับผิด
ทำอย่างไรที่จะให้ผู้รับตรวจรู้สึกว่าผู้ตรวจสอบเป็นเสมือนที่ปรึกษา มีเทคนิคและวิธีการตรวจสอบใดที่ไม่ทำให้ผู้รับตรวจรู้สึกว่าถูกจับผิด ทำอย่างไรผู้รับตรวจจึงจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควรตั้งคำถาม หรือใช้วิธีการสื่อสาร เช่นไร เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากผู้รับตรวจ ทักษะการพูดและบุคลิกภาพของผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ในเชิงไม่ใช่การจับผิดได้อย่างไร ต้องการทราบเทคนิคที่ทำให้การตรวจสอบไม่ใช่การจับผิด ตั้งแต่เริ่มการวางแผนการตรวจสอบ, การ Open meeting, การสรุปผลการตรวจสอบกับผู้รับตรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่ใช้ผลการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน Performance ของหน่วยงานผู้รับตรวจด้วย ความแตกต่างระหว่างแนวคิดการตรวจสอบทุจริตกับการจับผิด ผู้รับตรวจมีมุมมองและทัศนคติอย่างไรกับการตรวจสอบ จะแก้ภาพพจน์ในทางลบของผู้ตรวจสอบได้อย่างไร

5 Audit Customer VS Auditee
Service Consultant House Quest Improve Operation Counselor Effective Ongoing Relationship Auditee Product Adversary Beat cop. Find Errors Second Guesser Efficient Assignment

6 What the Audit Department Can Do
Clearly identify your customers and their needs Design audit services that meet those needs Reinvent audit; “blank sheet of paper”approach Get the resources to provide those services Hire, train, or rent the skill-sets Sell, sell, sell the value of internal audit

7 What You Can Do On Every Audit
Marketing is relationship building Every customer contact is a “Moment of Truth”

8 Audit Model Performance of Audit Work Risk Assessment Planning
Performing the Engagement Communicating Results Follow Up / Quality Assurance


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบภายในที่ไม่ใช่การจับผิด ทำอย่างไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google