งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์
โครงการบัณฑิตศึกษา MBA มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิชา Entrepreneurship การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

2 การมอบหมายงานและเก็บคะแนน
คะแนนเข้าชั้นเรียน 25 % ด้วยการ Quiz 10 นาที เช้า บ่าย เริ่มพรุ่งนี้ คะแนนค้นคว้าเดี่ยว 15 % มอบหมายให้ล่วงหน้าเป็นครั้งๆไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ppt. File ส่งไปที่ ก่อน 24 น. วันพฤหัสบดีก่อนวันเรียนครั้งต่อไป 3. คะแนนกลุ่ม % จัดเป็นกลุ่มๆละ 7 คนเรียงตามเลขที่ เช่น 1-7 , 8-14, ...กลุ่มสุดท้ายมี 6 คน ไปวิเคราะห์กรณีศึกษาจะมอบให้ครั้งต่อไปและนำมาอภิปราย (กำหนดส่งงานวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 13.00น. และรวบรวมไฟล์ข้อมูลทุกกลุ่มเขียนรวมลงใน CD-ROM 1 แผ่น) เตรียมนำเสนอในรูปแบบ Power point ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม กรกฎาคม ใช้วิธีจับฉลากเลือกทีมออกมานำเสนอ 4. คะแนนรายงาน 10 % แผนธุรกิจรายบุคคลส่งเป็นDoc . File ส่งไปที่ ภายใน 20 กค และ เป็นรายงานเช้าวันที่ 21 กค 2555 คะแนนสอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 มอบหมายงานครั้งต่อไป
ค้นคว้าเดี่ยวหัวข้อ Business Plan ส่งเป็น ppt. file ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ก่อน 24.00 น.

4 สรุปสิ่งที่เรียนมาวันที่ 7 กรกฎาคม 2555
ผู้ประกอบการคือผู้ที่ให้กำเนิดชีวิตธุรกิจ เป็นผู้ที่รับความเสี่ยงและผลตอบแทน เราจึงเรียกว่า Business Venture ผู้ประกอบการจึงต้องทำในสิ่งที่รัก ชอบและรู้เรื่องในธุรกิจที่ทำ ผู้ประกอบการต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ รักความอิสระ มีแรงบันดาลใจมีความฝัน มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจเรื่องจุดมุ่งหมายของชีวิตที่ต้องการความสุขของชีวิตจากการมาเป็นผู้ประกอบการ ต้องรู้จักตัวเองว่าเป็นใคร ต้องการอะไรในชีวิต ผู้ประกอบการแบบคนเอเชีย ต้องการเห็นความสำเร็จของธุรกิจมีกำไร เติบโต บนจิตใจที่เป็นกุศล ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ผู้ประกอบการจึงต้องเก่ง ดี มีสุข (มีปัญญา มีสมาธิและมีศีล) นั่นคือการทำธุรกิจบนทางสายกลางที่มีความพอดี

5 หัวข้อเรียนวันนี้ 8 กรกฎาคม 2555
Quiz #1 โลกการเปลี่ยนแปลง การมองภาพอนาคต ค้นหาตัวตนของตัวเอง การคิดเชิงกลยุทธ์ โอกาสทางธุรกิจ ความคิด (Business Ideas)ของธุรกิจ แนวคิดธุรกิจ (Business Concept ) ตัวแบบธุรกิจ (Business Model)

6 ความเหมือนในความไม่แตกต่าง ความแตกต่างในความเหมือนกัน
ความคิด คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ความเหมือนในความไม่แตกต่าง (Leadership) ความแตกต่างในความเหมือนกัน (Convergence) ความเหมือนกันในความแตกต่าง Excellence ความแตกต่างในความไม่เหมือนกัน (Niches) ภาพเดียวกัน ภาพ ภาพต่างกัน

7 Systems Thinking (The Big Picture)
You Business STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World Look where you don’t usually look Talk to people you don’t usually talk to Look for surprises Read, listen, watch, think Ask why Take the long view

8 บริบทโลก 2012 2030 Global Warming New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern 2015 Health Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices Competitors Partnerships New Business Models New Customer Expectations AEC Market Supply Logistic Investment Labour 2040 2030 BRIC=G7 Food 2025 Population Fuel 8 8

9 Where are the U.S. College Courses in Foresight Development?
Tamkang University 27,000 undergrads Top-ranked private university in Taiwan Like history and current affairs, futures studies (15 courses to choose from) have been a general education requirement since 1995. Why not here? © 2005 Accelerating.org

10 scenario 1: Food standard. Food safety

11 scenario 2: Biotechnology will lead to the creation of new ….

12 scenario 3: Green Technology

13 scenario 4: Web 2.0: The increasing use of social networking technologies will enable collaborative, integrated design, construction, and manufacturing project teams (and will even involving the client and other end users).

14 scenario 5: Life style

15 scenario 6: Innovation

16 scenario 7: Aging baby boomers: Because of their large numbers and youthful countenance, aging baby boomers will impact the design and construction of cities and regions; residential and commercial buildings; retirement complexes; hospitals and other health care facilities; and automobiles and public transportation.

17 scenario 8: Climate change

18 scenario 9: New growth BRIC

19 scenario 10: A need for more green and clean

20 scenario 11: “skyscraper farming”

21 scenario 12: Networked rapid transit system Logistics

22 scenario 13: Quality of life

23 Thinking about the unthinkable…
does not mean wish fulfillment does not mean imminent does mean increasing awareness, anticipation, preparation

24 5 4 1 3 8 4 7 5 2 9 3 10 6 impact 2 1 1 2 3 4 5 probability

25 scenario space scenario scenario scenario scenario scenario scenario
disruptive scenario scenario scenario scenario scenario impact scenario scenario scenario scenario stable possible plausible probable probability

26 กลยุทธ์ระดับโลก การตอบสนองท้องถิ่น ความเป็นมาตรฐาน การเลือกปรับตัว
สูง ต่ำ ความเป็นมาตรฐาน Global brands Global identity การเลือกปรับตัว Think Global, Act Local? กลยุทธ์ระดับโลก SMEs OTOP มุ่งพื้นฐานการส่งออก Direction not coordination ความหลากของท้องถิ่น Dispersed national authority Maximum autonomy Exporter การตอบสนองท้องถิ่น

27 กระบวนการพัฒนาธุรกิจใหม่
นวัตกรรมความคิดทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนาธุรกิจใหม่ เริ่มธุรกิจ ตัดสินใจหา แหล่งเงินทุน อุตสาหกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนธุรกิจ ที่มีอยู่แล้ว ของใหม่ สินค้า/บริการ ความสนใจจาก นักลงทุน อุตสาหกรรมที่ มีอยู่แล้ว ระบบธุรกิจใหม่ พัฒนาความคิด ทางธุรกิจ ที่มีอยู่แล้ว สิ่งใหม่ ระบบธุรกิจ Ideas is king

28 ระบุโอกาสสำหรับธุรกิจที่เติบโต
สินค้าที่มีอยู่แล้ว สินค้าใหม่ ตลาดที่มีอยู่แล้ว เจาะตลาด พัฒนาสินค้า ขยายตลาด สินค้าใหม่ ตลาดใหม่

29 ภาพรวมของวิชา 8July 2012 Business Environment 7 July 2012 14July 2012
Change and New realities Entrepreneurship Entrepreneur characteristic And Mind set 8July 2012 Business Environment Opportunities seeking Business Idea Business Concept Business Model 14July 2012 Business Plan concept 21July 2012 Financing Entrepreneur Venture 15 July 2012 Business plan con’t 22 July 2012 Start up Business Case study and Discussion 28 July 2012 Managing the rapid Business growth And beyond 29 July 2012 Case study presentation And discussion

30 Creative Thinking Tools
1. Brainstorming 2. Brainwriting 3. Other Idea Generation Tools 4. Controlled Chaos 5. Mind Mapping 6. Role Play 7. Storyboarding

31 Changing Environmental Trends
Examples of Social Trends That Allow For New Business Opportunities Family and work patterns The aging of the population The increasing diversity in the workplace The globalization of industry The increasing focus on health care and fitness The proliferation of computers and the Internet The increase in the number of cell phone users New forms of entertainment

32 How Are Opportunities Identified?
Changing Environmental Trends Environmental Trends That Provide the Opportunity for New Product Ideas

33 ท่านมีความเห็นอย่างไรที่ว่าการทำธุรกิจขึ้นอยู่กับเงินทุนเป็นหลัก เงินทุนเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจ องค์ประกอบความสำเร็จ 3ประการในการเริ่มธุรกิจ ความคิดทางธุรกิจ Ideas is king ธุรกิจใหม่ ทีม บริหาร เงินทุน

34 Opportunity Recognition

35 What are opportunities?
Small steps Little jumps Huge leaps

36 นวัตกรรมความคิดทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีอยู่แล้ว ของใหม่ สินค้า/บริการ อุตสาหกรรมที่ มีอยู่แล้ว ระบบธุรกิจใหม่ ที่มีอยู่แล้ว สิ่งใหม่ ระบบธุรกิจ

37 ตัวแบบของ Ansoff ผลิตภัณฑ์
ที่มีอยู่แล้ว ใหม่ ที่มีอยู่แล้ว เจาะตลาด พัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาด ใหม่ ขยายตลาด นวัตกรรม

38 โอกาสในผลิตภัณฑ์ใหม่
ความสำเร็จที่ไม่ได้คาดคิด ความล้มเหลวที่ไม่ได้คาดคิด ปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน จุดอ่อนในกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด/อุตสาหกรรม แหล่งที่มีการเจริญเติบโตสูง การควบเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในประชากร การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ องค์ความรู้ใหม่

39 STP Product Strategy Business Strategy Business process Value chain
Channel Value Configuration Value Proposition Capability Customers Relationship Partnership Revenue Cost Profit Value chain Business process Business Strategy STP Product Strategy

40 Marketing Operation Finance
Entrepreneur Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Think right Business Ideas Scenario Right think Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Market What business to be in? Technology push Product & Service Demand pull Who are you? Do right things Idea-Assets-Value Life cycle Market share Market growth Business concept Revenue Cost Assets What to become ? Business Model Form of business Individual Partnership Corporation Business Environment Leadership-Focus Business strategy Supplier Company Customer How to compete ? Value chain Business Process Competitor What to perform? Law Regulation Taxation Do things right Business function Marketing Operation Finance Strategic positioning STP Proforma financial statement Goal High return Low risk Liquidity Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Business Plan Cash flow What result ? ROI Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Value of the firm Capital gain Dividend Financial analysis Business is money , money is your : You are business


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ชัยยศ สันติวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google