งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์และคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์และคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์และคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน
โดย ปริศนา ชัยดวง โครงการสัมมนากองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2554 หัวข้อ “Beyond Development” 6 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

2 ประเด็น ทำอย่างไรจึงจะทำงานร่วมกันได้ แรงบันดาลใจในการทำงาน/ทำดี
ทำไมต้องทำงานร่วมกัน ทำอย่างไรจึงจะทำงานร่วมกันได้ แรงบันดาลใจในการทำงาน/ทำดี ประสบการณ์และคุณค่าในการทำงานร่วมกัน สรุป

3 ทำไมต้องทำงานร่วมกัน
โดยโครงสร้างหน่วยงาน แนวโน้มขององค์กรสมัยนี้ --> การทำงานเป็นทีม KM คุณค่า --> การเจริญเติบโต Beyond Development

4 ทำอย่างไรจึงจะทำงานร่วมกันได้
จิตใจ/ความเชื่อ มุมมองเกี่ยวกับงาน รู้ --> ธรรมชาติของคน /วิธีสัมพันธ์กับคน มี --> มารยาท กาละเทศะ/ปัญญา

5 แรงบันดาลใจในการทำงาน/ทำดี
ตอบคำถาม 5 ข้อ องค์ประกอบเสริม 6 ข้อ

6 แรงบันดาลใจในการทำงาน/ทำดี
ตอบคำถาม 5 ข้อ เราเป็นใคร ทำอะไร ทำไปทำไม ทำอย่างไร ประเมินสิ่งที่ทำได้อย่างไร

7 แรงบันดาลใจในการทำงาน/ทำดี
องค์ประกอบเสริมแรงบันดาลใจ องค์กรจัดภารกิจเหมาะสม มี buddy ที่มีแวว ไว้ใจได้ ปล่อยได้ บุคลิกของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน จังหวะ โอกาส ตัวเอง

8 ประสบการณ์&คุณค่าในการทำงานร่วมกัน

9 ประสบการณ์&คุณค่า 5 ปีแรก เป็นลูกทีม 1. โครงการอบรมสอนเสริมประสบการณ์
5 ปีแรก เป็นลูกทีม 1. โครงการอบรมสอนเสริมประสบการณ์ 2. โครงการสอนเสริม น.ร.ม.ปลาย ร.ร.เอกชน สอนศาสนาอิสลาม จชต.

10 ประสบการณ์ฯ เรียนรู้อะไร
การทำงานของผู้มีประสบการณ์/ทุกตำแหน่งสำคัญเท่ากัน/ระเบียบ/แนวทางการเขียนรายงาน ได้อะไร โอกาส/ความไว้วางใจ/รู้จักลูกค้า

11 ประสบการณ์&คุณค่าฯ 5 ปีแรก เป็นลูกทีม(ต่อ) 3. ลูกทีมวิจัย

12 ประสบการณ์&คุณค่า เรียนรู้อะไร กระบวนการทำวิจัย
ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง ได้อะไร โอกาส/รู้จักทีมงาน/รู้จักพื้นที่ที่ศึกษา

13 ประสบการณ์&คุณค่า ปีที่ 6-7 ลาศึกษาต่อ เรียนรู้อะไร
ได้ประสบการณ์ทำงานเป็นทีมจากกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกัน (ความรู้ และหรือวุฒิ) ได้อะไร ปริญญา/เพื่อน/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร

14 ประสบการณ์&คุณค่าฯ ปีที่ 10 เป็นต้นมา 1. ประชุมวิชาการวิจัย
เรียนรู้อะไร ทีมงานที่ดี/มาตรฐานสากล/การ บรรณาธิกร/ปสก.อ่านผลงานวิจัย 50x10 ปี/นำผลงานวิจัยไปใช้ในชีวิตประจำวัน

15 การทำวิจัย/การตีพิมพ์เผยแพร่/การเลือก
ประสบการณ์&คุณค่าฯ ปีที่ 10 เป็นต้นมา (ต่อ) 2. หัวหน้าทีมวิจัย เรียนรู้อะไร การทำวิจัย/การตีพิมพ์เผยแพร่/การเลือก ทีมวิจัย/ งานสำเร็จแต่โอกาสหน้าต้องปรับปรุง จำนวนและการเลือกทีมให้ดีกว่านี้

16 ประสบการณ์&คุณค่าฯ ปีที่ 10 เป็นต้นมา(ต่อ)
3. ฝ่ายบริหารแผนงานวิจัยบูรณาการ “ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

17 ประสบการณ์&คุณค่าฯ เรียนรู้อะไร
ผลงาน สำเร็จ-ปรับปรุง-มีจุดอ่อน เรียนรู้อะไร วิธีบริหารงานและงวดเงินที่มีประสิทธิภาพ/การทำงานภายใต้การเมือง/รู้จักผู้ทรงคุณวุฒิ/เจ้าหน้าที่แหล่งทุน/ได้รับความรู้เพิ่ม/คนของวข.ปน.ได้รับความเชื่อถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของแหล่งทุน

18 ประสบการณ์&คุณค่าฯ ปีที่ 10 เป็นต้นมา(ต่อ)
4. เป็นทีมพิจารณาหลักสูตร งานที่ทำ เรียนรู้อะไร-> แม้จะทำไปเกือบทุกอย่างแล้วแต่หลักสูตรที่นำเสนอจากคณะยังมีข้อผิดพลาด/คณะเสนอหลักสูตรช้ากว่าปฏิทิน

19 สรุป Team work Team ไม่ work คุณค่าที่ได้

20 สรุป Team work บุคลิกภาพของหัวหน้าทีม/ทีมงานมี ปสก.สูง มีจุดมุ่งหมาย ความมุ่งมั่น ความเชื่อที่เข้มข้นว่าจะประสบความสำเร็จ/บริหารจัดการดี/ทำในสิ่งที่รู้และถนัด/จังหวะและโอกาสเหมาะ/บันทึก ปสก.ล้มเหลวและปรับให้ดีขึ้นทุกครั้งที่ทำเรื่องเดิมอีก

21 สรุป Team ไม่ work งานที่เลือกหัวหน้าทีมไม่ได้/ทีมมากคนเกินไปสื่อสารไม่สะดวก/ไม่เหมาะที่จะทำตอนนั้น/ขัดกับผลประโยชน์/ทีมมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

22 สรุป ร่วมกัน รู้จักตัวเอง ทำให้ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียน
คุณค่าที่ได้จากประสบการณ์ในการทำงาน ร่วมกัน รู้จักตัวเอง ทำให้ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ได้มิตรจาการร่วมทุกข์ร่วมสุข

23 สรุป คุณค่าฯ (ต่อ) ได้เรียนรู้แบบก้าวกระโดดจากผู้มี ปสก.สูงเรื่องวิธีบริหารจัดการ การเลือกคน การผูกใจคน วิธีทำงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ ได้เรียนรู้คน/วิธีการเข้าถึงคนแต่ละแบบ

24 สรุป คุณค่าฯ(ต่อ) เห็นแววความสามารถของทีมงาน
มีแนวทางคัดเลือกและปฏิบัติต่อทีมงาน ได้วิธีการมอบหมายและติดตามงาน การทำงานในรูปของโครงการ

25 การบันทึก/การเขียนรายงานวิจัย/การเขียน
คุณค่าฯ (ต่อ) การบันทึก/การเขียนรายงานวิจัย/การเขียน รายงาน/การเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ ฯลฯ

26 Hope you enjoy your work and your
teamwork as long as possible Thank you very much


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์และคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google