งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

2 การค้นคว้าและส่งงาน ค้นคว้าเดี่ยว แต่ละคนไปค้นใน web อะไรก็ได้ (แนะนำ Google) หา fileในเว็บตรงกับคำหัวข้อที่กำหนดให้ เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อยหัวข้อละ 1 ชิ้น เป็นไฟล์ Power point แล้วใส่ชื่อหรืออย่างน้อยรหัสนักศึกษาบนไฟล์ งานกลุ่มทั้งงาน Dummy และ กรณีศึกษาให้ส่งงานที่มอบหมายเป็นไฟล์ power point เช่นกันใส่ชื่อกลุ่มบนไฟล์ แนบไฟล์ทั้งงานเดี่ยวและกลุ่ม ส่งไปที่ ภายในเวลา 24 น. วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป คราวที่แล้วมีคนส่งเลยกำหนด 4-5 คน

3 มอบหมายงานครั้งนี้ กรณีศึกษา กลุ่ม ไปอ่านล่วงหน้าก่อนยังไม่ต้องวิเคราะห์ Dummy ให้ไปวิเคราะห์ Business concept Business Model การจัดทำ Mission statement Vision Statement งานค้นคว้าเดี่ยว ไปค้นหัวข้อ Value Creation Strategic issue แนบไฟล์ทั้งงานเดี่ยวและกลุ่ม ส่งไปที่ ภายในเวลา 24 น. วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

4 หัวข้อวันนี้ 09.15 เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 มอบหมายงานเดี่ยว ค้นคว้าเดี่ยว Value creation , Strategic issue ไปทบทวนการทำ Scenario และ Strategic thinking What business we want to be in? มอบหมายงานกลุ่ม มี 4 กลุ่ม Group 1 Fresh salad Organic Group 2 Muang Lanna Group 3 Lanna Art Theater Group 4

5 ทบทวนสิ่งที่เรียนมาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
การสร้างภาพอนาคต Scenario building External environment analysis What we might do? PEST analysis -> Driven forces -> change -> Impacts and Probabilities Internal environment analysis What we can do? Resource analysis -> Competencies -> Capabilities SWOT analysis -> TOWS analysis O/S Business to be in? GE matrix , Investment Matrix

6 E -V- R Who are you? Core competencies Capabilities Resources PEST
Scenario Opportunities Ideas What business to be in? Value proposition What customer buy? Scenario matrix

7 Corporate Strategy What ‘s business we want to be in?
ตอนเริ่มต้นธุรกิจ (O/S) Where we want to go? การกำหนดทิศทาง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่จะไป What ‘s we want to become? การกำหนดวิสัยทัศน์

8 TOWS matrix Opportunities เทคโนโลยีชีวภาพ Threats เปิดการค้าเสรี
คุณภาพชีวิต Lifestyle Threats เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการค้าเสรี สิ่งแวดล้อม TOWS matrix O/S Aggressive อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/S Diversified สร้างพันธมิตรการค้า พื้นที่ประตูเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน Strengths มีฐานวัฒนธรรมล้านนา มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งดี O/W Turnaround อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/W Defensive ฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม Weaknesses วัฒนธรรมเจือจาง ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

9 ภาพรวม วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ความแตกต่างระหว่าง Strategic thinking กับ Strategy Strategic Planning การเปลี่ยนแปลง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? Internal Environment External Environment Resources Value Environment What business to be in ? คำถามเชิงกลยุทธ์ ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร Where you want to go ? กลยุทธ์ ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to get there ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ? ภาพรวม วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์

10 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

11 scenario space scenario scenario scenario scenario scenario scenario
not a map of the future: a map of our perceptions of the future scenario space disruptive scenario scenario scenario scenario impact scenario scenario scenario scenario stable possible plausible probable probability

12 Corporate Strategies A corporate strategy is a set of specific plans of action that an organization must implement in order to achieve its goals and objectives in pursuit of attaining its overall corporate mission. 

13 Corporate Level Strategy
What businesses are we in? What businesses should we be in? Four areas of focus Diversification management (acquisitions and divestitures) Synergy between units Investment priorities Business level strategy approval (but not crafting)

14 Perceived customer benefits/value added + =
Resources: human, financial, physical, technological, legal, informational Tangible and visible assets Capabilities: Industry-specific skills, relationships, organizational knowledge Intangible and invisible assets Core competence Distinctive and superior skills, technology relationships, knowledge and reputation of the firm Unique, and difficult to copy Perceived customer benefits/value added + = Inputs to the firm’s processes Integration of resources into value-adding activities Denotes feedback loop denotes core competence development Not all capabilities are core competences – only those that add greater value than those of competitors The relationships between resources, capabilities and core competence

15 Three Dimensions of Corporate Strategy
Business Diversification - Horizontal expansion Vertical Integration - forward or backward expansion Geographic Scope - geographic and/or global expansion Corporate Strategy 15

16 Strategy Decisions for Businesses
Market Attractiveness High Medium Low High Invest/Grow Invest/Grow Selectivity/Earnings Invest/Grow Harvest/Divest Medium Selectivity/Earnings Business Strengths Harvest/Divest Selectivity/Earnings Low Harvest/Divest -Philip Kotler, Marketing Management Copy suntivong BA CMU

17 General Electric’s Industry Attractiveness-Business Strength Matrix
Relative Market Share Reputation/ Image Bargaining Leverage Ability to Match Quality/Service Relative Costs Profit Margins Fit with KSFs Industry Attractiveness 10.0 Strong 6.7 Average 3.3 Weak 1.0 Market Size Growth Rate Profit Margin Intensity of Competition Seasonality Cyclicality Resource Requirements Social Impact Regulation Environment Opportunities & Threats High 6.7 Medium 3.3 Low 1.0 Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong 17

18 2. Corporate Level Strategies
Concentration GROWTH Vertical Integration Diversification CORPORATE LEVEL STRATEGIES STABILITY Turnaround Divestiture RETRENCHMENT Bankruptcy Liquidation

19 MARKET SHARE DOMINANCE
BCG Portfolio Matrix 6 MARKET SHARE DOMINANCE HIGH LOW MARKET GROWTH RATE LOW HIGH High growth Low market share Need cash Poor profit margins High growth Market leaders Require cash $ Low growth High market share High cash flow Low growth Low market share Minimal cash flow Copy suntivong BA CMU

20 TOWS Matrix WT Strategies ST Strategies Threats-T WO Strategies
Minimize weaknesses and avoid threats ST Strategies Use strengths to avoid threats Threats-T List Threats WO Strategies Overcome weaknesses by taking advantage of opportunities SO Strategies Use strengths to take advantage of opportunities Opportunities-O List Opportunities Weaknesses-W List Weaknesses Strengths-S List Strengths Leave Blank

21 Components of Internal Analysis
Value Creation Discovering Core Competencies Competitive Advantage Core Competencies Capabilities Four Criteria of Sustainable Advantages Value Chain Analysis Resources Tangible Intangible Valuable Rare Costly to Imitate Nonsubstitutable Outsource

22 Corporate Strategy What ‘s business we want to be in? ตอนเริ่มต้นธุรกิจ (O/S)เราจะได้แนวคิดธุรกิจ Business Concept และตัวแบบธุรกิจ Business model ตรงนี้สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่า เกิดธุรกิจขึ้นมาได้อย่างไร เพื่ออะไร เราคือใคร What we want to become? เราต้องการเป็นอะไร ภาพความสำเร็จที่อยากเห็นอยากเป็น (วิสัยทัศน์) Where we want to go? เราจะไปไหน ทิศทาง เป้าหมายที่เราจะไปในอนาคต

23 หาคุณค่าว่าธุรกิจอะไรที่เราควรทำ V
E PEEST model R Valuable Rare difficult to imitate difficult to substitute V value proposition to stakeholders

24 Strategic Thinking (E-V-R Model)
E (Opportunities) might do V (What business We want to be in?) R (Strength) Can do Business Concept How to make money from business External Environment Ideas (opportunities) Internal Environment Asset (Resource) Value Proposition

25 Business Concept (Idea-Asset-Value)
V (What business we want to be in?) Food safety Health Wellness Tourism Handicraft Opportunities Resource Value Idea Asset Value

26

27 Business Model

28

29

30

31 Methodologyในการจัดทำแผน
Stakeholders and Expectation identification Strategic positioning Life line and Development cycle + = Mission Challenges Direction Key Driving Forces Vision Objective ภารกิจหลัก Organization (Structure) And Management mechanism Mission Strategic issues Strategy Strategic goal Tactical Operational goal Change management Roadmap KPI Mission management Programs KPI Stakeholders management KPI Projects Project management Result management

32 Mission statement ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

33 Corporate Strategy Challenge สภาพพื้นที่เพาะปลูก Driving Forces
Food Standard Quality Knowledge Technology Human competencies สภาพพื้นที่เพาะปลูก Driving Forces Food safety Quality of life Bio-Technology ICT Free trade Waste Eco

34 Corporate Strategy Challenge Vision Statement
Food Standard Quality Knowledge Technology Human competencies สภาพพื้นที่เพาะปลูก Vision Statement พืชอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย มีคุณภาพตามข้อกำหนด มีองค์ความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรมีทักษะในการผลิต สภาพพื้นที่เพาะปลูกมีความเหมาะสม

35 Vision เป็นองค์กรผลิตพืชอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย มีคุณภาพตามข้อกำหนด ด้วยบุคลากรที่มีทักษะ มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตพืชบนสภาพพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม “ ผลิตพืชผักอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานไว้ใจได้และดีต่อสุขภาพ ”

36 Corporate Strategy Vision Statement
พืชอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย มีคุณภาพตามข้อกำหนด มีองค์ความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรมีทักษะในการผลิต สภาพพื้นที่เพาะปลูกมีความเหมาะสม Strategic issue มาตรฐานของอาหารปลอดภัย ข้อกำหนดด้านคุณภาพพืชอินทรีย์ องค์ความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ทักษะการผลิตของบุคลากร ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เพาะปลูก

37 Corporate Strategy Strategic Issue Objective มาตรฐานของอาหารปลอดภัย
ข้อกำหนดด้านคุณภาพพืชอินทรีย์ องค์ความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ทักษะการผลิตของบุคลากร ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เพาะปลูก Objective เพื่อให้ได้พืชผักที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ เพื่อให้ได้พืชผักอินทรีย์ตามข้อกำหนด เพื่อมีการนำองค์ความรู้มาใช้ในการผลิตอย่างถูกต้อง เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บุคลากรมีทักษะความสามารถในการผลิต เพื่อมีพื้นที่เหมาะสมแก่การผลิตพืชผักอินทรีย์

38 Corporate Strategy Strategic Issue มาตรฐานของอาหารปลอดภัย
ข้อกำหนดด้านคุณภาพพืชอินทรีย์ องค์ความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ทักษะการผลิตของบุคลากร ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เพาะปลูก Mission สร้างมาตรฐานของอาหารปลอดภัย พัฒนาข้อกำหนดด้านคุณภาพพืชอินทรีย์ พัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตพืชอินทรีย์ นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการผลิต พัฒนาทักษะของบุคลากร พัฒนาความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เพาะปลูก

39 E -V- R Who are you? Core competencies Capabilities Resources PEST
Scenario Opportunities Ideas What business to be in? Value proposition What customer buy? Scenario matrix GE matrix OS O/T S/W Business concept challenges Driving Forces Business model What is value To customer ? What we might do? What we can do? TOWS matrix Directional Growth Integration Diversifies Customer requirement Vision statement What to become ? Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix Vision Objectives Mission Strategic issues Strategies Strategic goal


ดาวน์โหลด ppt Strategic management MBA Rajaphat Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google