งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d

2 American Physical Society หรือ APS เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านฟิสิกส์ให้ เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ย้อนหลัง 3 ปี ถึงปัจจุบัน และให้สาระสังเขป (Abstract) ตั้งแต่ปี 1893 Introduction

3 APS Journals 1. Physical Review A: Atomic, Molecular & Optical Physics 2. Physical Review B: Condensed matter & Materials Physics 3. Physical Review C : Nuclear Physics 4. Physical Review D : Particles, Fields, Gravitation, cosmology 5. Physical Review E : Statistical, Nonlinear, Soft Matter Physics 6. Physical Review Letters 7. Reviews of Modern Physics

4 Search methods Browse Scitation SPIN Search by citation Search by words Simple Search Advanced Search

5 Browse Publications คลิกเลือก Alphabetically, By Publication หรือ By Category Listing จากนั้นคลิกปุ่ม GO

6 Browse Publications 1. เลือก APS 2. คลิกชื่อวารสารที่ ต้องการ 2 1

7 Search Methods Search Browse เลือกวารสารที่ต้องการสืบค้น Search by citation เลือกสืบค้นวารสารย้อนหลัง

8 65040101 1. เลือก วารสาร 12 3 4 2. ใส่ Volume 3. ใส่เลข บทความ 4. คลิกปุ่ม Retrieve Search by citation

9 Citation search - Result

10 Browse - Issues 1. คลิก เลือก Issue 1 2 3 4 2. แสดง Issue ล่วงหน้า 3. แสดง Issue ที่ ยอมรับให้ตีพิมพ์ 4. แสดง Issue ของแต่ละเดือน

11 Browse - Volumes 1. คลิกเลือก Volume 2. คลิกปุ่ม GO 1 2

12 Browse - Volume 1 2 1. แสดงหน้าสารบัญ รูปแบบ HTML 2. แสดงหน้าสารบัญ รูปแบบ PDF

13 Search by words สืบค้น Volume ย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปัจจุบัน สืบค้น Volume ปัจจุบัน สืบค้น Volume ย้อนหลังมากกว่า 3 ปี สืบค้น จาก Spin

14 Search - Simple 1 1. คลิกเลือกวารสาร และปีพิมพ์ 2 2. ใส่ คำค้น 3. ระบุเขต ข้อมูล 4. เลือกรูปแบบการ แสดงผลลัพธ์ 3 4

15 Search - Simple 5. ระบุระยะเวลา ตีพิมพ์ 5 6. ระบุ Volume, Issue 6 7. คลิกปุ่ม Search 7

16 Search - Advanced 1 3 4 5 6 7 1. คลิก Advanced Search 3. ใส่คำค้น 4. จัดการหน้า แสดงผลลัพธ์ 5. กำหนด ช่วงเวลาตีพิมพ์ 6. กำหนด Volume, Issue 7. คลิกปุ่ม Search 2 2. คลิกเลือกวารสาร และปีพิมพ์

17 SPIN Web

18 Results 1 2 1. คลิกแสดงรายการ บรรณานุกรม และสาระสังเขป 2. เลือกดู Full Text หรือ Zipped File ปรับปรุงการสืบค้น

19 Abstract

20 My Scitation Register 1 2 1. คลิก My Scitation 2. คลิก Sign up for free! 3 3. ใส่ข้อมูลส่วนตัวและคลิก ปุ่ม Register

21 Sign In 1. คลิก Sign In 2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In 1 2

22 My Scitation

23 My Articles 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือก Add to : myArticles 1 2

24 My Articles – Create Collection 1. คลิก Create Collection 1 2 3 4 2. ตั้งชื่อ Collection 3. เลือกสถานะ Collection 4. คลิกปุ่ม Cerate New

25 My Articles สามารถเรียกดูแต่ละ Collection ที่สร้างได้

26


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร 02-7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google