งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Since born up to 18 years old

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Since born up to 18 years old"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Since born up to 18 years old
Child Since born up to 18 years old

2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เด็ก: แรกเกิด-18 ปี เริ่ม: ร่าง 2522 รับรอง: 2532 ประเทศไทย:12 ก.พ. 2535 ประเทศที่รับรอง: 191

3 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
54 มาตรา 37 มาตรา ที่บัญญัติเกี่ยวกับเด็ก

4 สิทธิเรื่องการอยู่รอด
United Nations' Convention on the Rights of the Child (CRC) สิทธิเรื่องการอยู่รอด Survival rights การมีชีวิต และสิทธิที่จะได้รับการดูแลทางสุขภาพและการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด

5

6 United Nations' Convention on the Rights of the Child
(CRC) สิทธิด้านการพัฒนา Development rights สิทธิที่จะได้เล่น พักผ่อน เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งก็คือการศึกษาทุกประเภท ทั้งในและนอกโรงเรียน และมาตรฐานความเป็นอยู่ต่อการพัฒนา เป็นต้น

7 Timor Leste Nepal

8 United Nations' Convention on the Rights of the Child
(CRC) สิทธิการคุ้มครอง Protection rights คุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้งรังแก หรือถูกทอดทิ้ง คุ้มครองเด็กที่ไม่มีครอบครัว เด็กลี้ภัย เป็นต้น

9 ชนกลุ่มน้อย Rwanda

10 สิทธิในการมีส่วนร่วม
United Nations' Convention on the Rights of the Child (CRC) สิทธิในการมีส่วนร่วม Participation rights สิทธแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก ให้ความสำคัญในทัศนะของเด็กอย่างเหมาะสม การมีบทบาทในชุมชน การรับข่าวสารที่เหมาะสม เป็นต้น

11 Maldives

12 สิทธิการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิเด็ก หมายถึง ทุกสิ่งที่ยุติธรรมและเป็นสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ที่มีหรือมีความสามารถที่จะมี" สิทธิเด็ก "  เป็นสิทธิสากล Universal  Rights)  และเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute  Rights) ที่ต้องได้รับการรับรองและคุ้มครอง  สิทธิการอยู่รอด สิทธิการปกป้องคุ้มครอง สิทธิการมีส่วนร่วม สิทธิการพัฒนา

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 สถานศึกษา สังคม ชุมชน และตัวเรา ได้พัฒนาเด็ก ในทุกด้านของสิทธิเด็ก อย่างไร?

26 ท่านเคยได้ยินประโยคเหล่านี้หรือไม่
“งานของฉัน คือ สอนหนังสือ ไม่ใช่ ! การอบรมเด็ก” “ฉันต้องสอนเนื้อหาวิชาให้ครบตามหลักสูตร ไม่มีเวลามาช่วยแก้นิสัยเด็กเป็นคนๆ หรอก”


ดาวน์โหลด ppt Since born up to 18 years old

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google