งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประกายความคิด การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประกายความคิด การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดประกายความคิด การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
จุดประกายความคิด การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

2 คำถามชวนคิด เราจะปล่อยให้บ้านเกิดเมืองนอน (หมู่บ้าน ตำบล จังหวัด ภาค ประเทศ) เราพัฒนาไปอย่างไร บ้านเกิดเมืองนอนเรา ไม่มีทุกข์ มีแต่สุข แล้ว ทีมงานเรา เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

3 ฐานความเชื่อ เราสามารถกำหนดอนาคต หรือลดทุกข์ สร้างสุข ให้กับบ้านเกิดเมืองนอนได้ การรวมพลังกันเป็นพลังอันสำคัญในการพัฒนา เรานี่แหละเป็นบุคคลสำคัญในการทำให้บ้านเกิดเมืองนอนเราเป็นเมืองแห่งความสุข

4 อำเภอ/จังหวัด อนุภาค/ภาค หมู่บ้าน/ตำบล ชาติ สุขภาพ พื้นที่ ท้องถิ่น เศรษฐกิจ ท้องที่ ทุน ยุทธศาสตร์ ปัญหา ท้องทุ่ง สังคม วัฒนธรรม องค์กรรัฐ เครื่องมือ การบริหาร ประเมิน ภาพฝัน กระบวนการ HIA ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ

5 โจทย์เวที วิธีการ เราจะขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพกันอย่างไรดี
ให้ผู้แทนแต่ละจังหวัด ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อตรวจสอบ และวางแผนการทำงานร่วมกัน ใช้เวลา ๓๐นาที สรุปผลตามใบงาน นำเสนอให้เพื่อน จังหวัดละ ๑ นาที

6 ใบงาน จังหวัด…………………. เครื่องมือ พื้นที่ (ระบุชื่อ) ประเด็นปัญหาสำคัญ
แกนหลัก ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ HIA


ดาวน์โหลด ppt จุดประกายความคิด การขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google