งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น
ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ คือ นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกต รวบรวมข้อมูล ลักษณะทั่วไป ของสัตว์ในท้องถิ่น จำแนกประเภทจัดหมวดหมู่ ของสัตว์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ศึกษา โดยทดลองเลี้ยงสัตว์เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่นที่สนใจ เก็บรวบรวม จัดการแสดง ตีความหมายและลงสรุปข้อมูลลงในรูปแบบโครงงาน

3 แนวคิดโครงงาน ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จัดทำเป็นแผนภาพ วัฏจักรวงจรชีวิตของสัตว์ในท้องถิ่น นำเสนอเป็นรูปเล่ม เผยแพร่ทางเวบไซต์

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด สัตว์ในท้องถิ่นในอดีตกับอนาคตจะเป็นอย่างไร คำถามประจำหน่วย (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) 1.จะป้องกันอย่างไรไม่ให้สัตว์สูญพันธ์ 2.เราจะเขียนวงจรชีวิตของสัตว์ให้น่าสนใจ อย่างไร คำถามประจำบท (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) 1.สัตว์ชนิดใดออกลูกเป็นตัว ออกลูกเป็นไข่ 2.เราจำแนกสัตว์ได้กี่ประเภท ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก 3.สัตว์ที่พบมีการสืบพันธ์แบบใด

5 เครื่องมือ การประเมิน วิธีการประเมิน แผนภูมิ K-w-l-H
แบบตรวจสอบรายการการสังเกตการร่วมมือกันทำงาน บันทึกอนุทิน รูบริคโครงงาน/รูบริคความคิดสร้างสรรค์ วิธีการประเมิน บันทึกการสังเกตและพฤติกรรม โดยใช้บันทึกการสังเกต การร่วมมือกันทำงาน การกำกับ ตนเองและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน เพื่อกำกับความก้าวหน้าของ นักเรียนในระหว่างการทำโครงงานและภาระงาน ใช้รูบริคประเมินตรวจสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดมากมาย จาก ความคิดที่ได้จากการทำงานร่วมกันของเพื่อน ๆ สนุกกับการทดลองใหม่ ๆ

6 บทสรุปของโครงงาน ภาพสรุปของหน่วย
ใช้ข้อมูลจริงของการสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น วงจรชีวิตของสัตว์ การจำแนกสัตว์ การทำลายสัตว์ ป่าในท้องถิ่น เพื่อมาทำเป็นอาหารเพื่อจำหน่าย ซึ่งกลุ่มนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าสัตว์ชนิดใด ได้รับการทำลายและอะไรคือผลร้ายในการทำลายสัตว์นั้น บทสรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจ ค้นคว้า สัตว์ในท้องถิ่น และที่ศึกษาข้อมูลการทำลาย สัตว์ป่าและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงวิธีการป้องกันแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าและ สัตว์ในท้องถิ่นต่อผู้แทนองค์กรที่มีใจเมตตา สมาคมต่าง ๆ และองค์กรที่สนใจ องค์กรบริหาร ส่วนตำบล จากนั้นกลุ่มนักเรียนทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลปฏิกิริยาของชุมชนและสอบถาม ว่าจะลดการทำร้ายสัตว์ สัตว์ป่าในท้องถิ่นได้อย่างไร จะหาแนวทางอนุรักษ์กันอย่างไร กลุ่ม นักเรียนใช้สังคมออนไลน์โพลต์คำเพื่อบทบาทของชุมชน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google