งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้ จาก VDO ของ KMI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้ จาก VDO ของ KMI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้ จาก VDO ของ KMI
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)

2 เล่าเรื่อง VDO KM #1 ในหน้าแรก เล่าเรื่องที่ท่านได้ จากการดู VDO KM
ชื่อเรื่อง …………………………………………….. ชื่อผู้เล่า …………………………………………… ในหน้าแรก เล่าเรื่องที่ท่านได้ จากการดู VDO KM เพื่อให้เพื่อนของท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้ รู้จัก KM เหมือนกับที่ท่านได้ดู VDO มากที่สุด ยกตัวอย่างกระบวนการทำงานอะไรบ้าง เป็นต้น ให้เวลา 5 นาที

3 จะเอาไปใช้ในหน่วยงานใช้ที่จุดไหน/อย่างไร
เล่าเรื่อง VDO KM#2 หน้าที่ 2 เล่าประสบการณ์ที่ท่านได้ จากการดู VDO KM ในลักษณะการเล่าเรื่อง 1หน้า ให้น่าอ่าน เพื่อให้ เพื่อนของท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้ สิ่งที่ประทับใจที่สุดใน VDO KM จะเอาไปใช้ในหน่วยงานใช้ที่จุดไหน/อย่างไร ให้เวลา 5 นาที

4 การประยุกต์ใช้ โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ ปูนซิเมนต์ไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ

5 ประเด็น โรงเรียนชาวนา
ศักยภาพการเรียนรู้ ความรู้นอกห้องเรียน - เรียนรู้ตลอดชีวิต ทดลอง - ทำจริง เห็นจริง ภาคภูมิใจว่า “ตัวเองมีภูมิรู้” เปลี่ยนคนจากภายใน ทำ คิด จด เขียน เรียนรู้

6 ประเด็น ปูนซิเมนต์ไทย
แรงบันดาลใจจากโรงเรียนชาวนา ฝึกคิด ปรับกระบวนทัศน์ของตนเอง ฝึกตั้งโจทย์ปัญหา วัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพ โดยการพัฒนาคน ทำให้คนรู้จักคิดให้เป็นระบบ และทำงานเป็นทีม Note : ผจก การพัฒนาองค์กรยั่งยืน

7 ประเด็น กรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบราชการไทยแบบเดิม – “ยึดกรอบ รวมศูนย์ ขึ้นต่อ ห่อเหี่ยว ตีบตัน” ไม่ทำ KM แบบปูพรม - ทำโดยมีพื้นที่นำร่อง อิสระและเป็นธรรมชาติ ทำต่อยอดจากงานเดิม

8 ประเด็น กรมส่งเสริมการเกษตร
ประชุมประจำเดือน จาก เวทีชี้แจง/สั่งการ เปลี่ยนเป็น เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สลายโครงสร้างเชิงอำนาจ (เปลี่ยนคุณอำนาจ เป็นคุณเอื้อ) ทำแบบไม่มีข้อจำกัด ไม่มีใครสั่งการ คิดเอง ทำเอง พึ่งพา/เครือข่าย เจ้าหน้าที่

9 ทีมงานพัฒนาการจัดการความรู้
คุณเอื้อ เป็นผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่จัดการความรู้ขององค์กร คุณอำนวย เชื่อมโยงคน สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน คุณกิจ ผู้ที่รับผิดชอบตามหน้าที่ของตน คุณลิขิต ผู้ทำหน้าที่จดบันทึก สกัดองค์ความรู้ คุณวิศาสตร์ ออกแบบระบบไอที

10 โครงสร้าง KM กรมส่งเสริมการเกษตร
คุณอำนวย เกษตรจังหวัด คุณกิจ เกษตรอำเภอ คุณอำนวย คุณกิจ คุณกิจ คุณอำนวย เจ้าหน้าที่อำเภอ ชาวบ้าน ชาวบ้าน ชาวบ้าน สามารถเดินไปพร้อม ๆ กันทั้งจังหวัด

11 ทีมงาน คุณเอื้อ คุณวิศาสตร์ การเงิน งานประชาสัมพันธ์ คุณอำนวย คุณอำนวย
คุณกิจ คุณกิจ คุณกิจ คุณกิจ คุณกิจ คุณกิจ คุณกิจ คุณกิจ คุณกิจ คุณกิจ คุณลิขิต คุณลิขิต คุณวิศาสตร์

12 ประเด็นสำคัญ เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ จากทฤษฎี ->สู่->การทดลอง&ปฏิบัติ ยังไม่ต้องเชื่อ.....แต่ให้ลงมือทำ และสังเกต ->เรียนรู้ เป็น “จิตตปัญญาศึกษา” เพิ่ม “ศักยภาพที่จะเรียนรู้”

13 สรุปประเด็น เปิดพรมแดนการเรียนรู้
ทำงานไม่ใช่ได้แค่งานอย่างเดียว (ได้ชีวิต ได้เรียนรู้ ได้ธรรมะ ) การให้เกียรติกัน (ข้อเด่นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน, มีเครือข่าย) ข้าวที่เต็มรวง โน้มลงสู่ดิน

14 เน้นประเด็น เปลี่ยนกระบวนทัศน์ เปิดใจ (พร้อมให้ – ใฝ่รับ) มุ่งมั่น

15 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม VDO KM
1. ฝึกทักษะการจับประเด็น (คุณลิขิต : Note taker) 2. ฝึกทักษะการถ่ายทอด/สื่อสาร/การนำเสนอ (เสวนา) 3. ฝึกความรู้สึกตัว (ตามดูใจ) /สมาธิ 4. มีความเข้าใจ KM มากยิ่งขึ้น ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 สมองซีกขวา

17 ความแตกต่าง ??? หน้าแรก เล่าข้อเท็จจริง สมองซีกขวา สมองซีกซ้าย
หน้าที่สอง เล่าความรู้สึก ความคิดเห็น หน้าแรก เล่าข้อเท็จจริง สมองซีกขวา สมองซีกซ้าย


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้ จาก VDO ของ KMI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google