งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 “บทบาทภารกิจของสำนักงานจังหวัดที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง”

2 สมาชิก ประธานกลุ่ม นายระพีพัฒน์ ณ นคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา
ประธานกลุ่ม นายระพีพัฒน์ ณ นคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เลขานุการกลุ่ม นายอุดร น้อยทับทิม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

3 สมาชิก ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด 1 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ หน.สนจ.
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ หน.สนจ. กระบี่ 2 นางสาวรัตนา ศรีศุภลักษณ์ จันทบุรี 3 นายวันชัย ไชยวรรณ ชุมพร 4 นางสาวจารุวรรณ ศีลพงษ์ ตาก 5 นายอุดร น้อยทับทิม นครศรีธรรมราช 6 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ บุรีรัมย์ 7 นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ พระนครศรีอยุธยา 8 นายดำรง อารีกิจ พิษณุโลก 9 นางสาวกุลวัลย์ สุภัทรหริผล มหาสารคาม 10 นางปราณี อารมณ์เสรี ร้อยเอ็ด 11 นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ลำปาง 12 นายระพีพัฒน์ ณ นคร สงขลา 13 นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ สระแก้ว

4 สมาชิก (ต่อ) ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด 14 นางสันวณี สุวรรณจูฑะ
นางสันวณี สุวรรณจูฑะ หน.สนจ. สุราษฎร์ธานี 15 นางสาวอารีย์ กอเจริญรัตน์ อำนาจเจริญ 16 นายเผด็จ โชติมณี จวค.8 ว ชัยภูมิ 17 นายพิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์  นิติกร 8ว สำนักกฎหมาย สป 18 นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ จนท.วิเทศฯ 8ว กต.สป. 19 นายอุทาร พิชญาภรณ์ ผอ.สมน. สนผ.สป. 20 นายวรสิฎฐ์ หล้ามงคล จวค.8ว  สบจ.สป. 21 นายสุเทพ ลีละตานนท์ กจ.สป. 22 นายชัช กิตตินภดล ผอ.สจบ. สบจ.สป. 23 นางสาวกฤษณี มหาวิรุฬห์ สดร.สป. 24 นายกวีพร จันทน์ขาว กพร.สป. นายศรัณย์ ตริสกุล จวค.7ว 25 นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร

5 3. ผลการระดมความเห็น 3.1 หลักการเหตุผล/ความสำคัญ/ความคิดเห็น/เป้าหมายหัวข้อ ที่ระดมความเห็น สำนักงานจังหวัดเป็น STAFF และเป็น Back Office ของผู้ว่าราชการจังหวัดในบทบาทสองมิติ (1) การบริหารจัดการจังหวัดโดยรวม (2) การบริหารจัดการภายในสำนักงานจังหวัด

6 3.2 สถานภาพ/ปัญหา/ข้อจำกัด (โปรดระบุเป็นข้อๆ)
(1) ด้านบุคลากร - ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน IT ด้านกฎหมาย - บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง (2) ระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด จำกัด ทำให้การพิจารณาโครงการขาดคุณภาพ (3) ปริมาณงานมากและกระบวนงานมีความยุ่งยาก ซับซ้อน

7 3.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข (โปรดระบุเป็นข้อๆ)
บทบาทพันธกิจหลักของการบริหารงานของสำนักงานจังหวัดที่ควรเป็น (1) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยการของจังหวัด (2) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมแก่ข้าราชการ ในจังหวัด (3) เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (4) เป็นศูนย์กลางในการแปลงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ Implement (5) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบฐานข้อมูล ซึ่งใช้ในการ บริหารจังหวัด (POC) (6) เป็น Back Office ผลักดันยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่ความสำเร็จ (7) เป็นศูนย์กลางในการประสานราชการของจังหวัดแบบบูรณาการ (8) บริหารงานแนวใหม่แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (9) วิเคราะห์ จัดทำคำขอ และบริหารงบประมาณจังหวัด ลงชื่อ ( ) ประธานกลุ่ม ( )


ดาวน์โหลด ppt ผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google