งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Management : KM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Management : KM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Management : KM
กลุ่มที่ 2 Knowledge Management : KM

2 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2
1. นายธำรงค์ วงศ์ทวีสุขเจริญ 2. นางวิภาศรี คงเลี้ยง 3. นางจิตติ จารุจินดา 4. นางรุยาพร เพ็งขำ 5. นางประไพพรรณ ผ่องสวัสดิ์ 6. นายจิรัฎฐ์ วรเชษฐบัญชา 7. น.ส.วาสนา ศุกระศร 8. นางณัฐิยา หิรัญวัฒน์ศิริ 9. น.ส.ภัทรพร อมรธีระกุล 10. นายทศพล รักสัตย์ 11. นายองอาจ ก่อเจริญชัย 12. นายสุเทพ แก้วทอง

3 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2
13. นายสมบัติ วัฒน์พานิช 14. นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส 15. นายวิชัย ศิลปกิจโกศล 16. นายสมพงษ์ คงสวัสดิ์ 17. นางสถาพร แก้วทอง 18. น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ 19. พ.ต.อ.ธงชัย โตงาม 20. นายอาภรณ์ นิลศิริ 21. นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า 22. น.ส.ราตรี เอี่ยมทับทิม 23. นางสยุมพร กุลสุ 24. นายเอกพร อานุภาพภราดร 25. นายกำธร เชาวรัตน์ 26. นายจิรวัฒน์ ระโหฐาน 27. นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์ประชา

4 1. สรุปประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดทำแผน KM ด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ - ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่สามารถดำเนินการได้ แต่ละหน่วยงานได้มีการมอบหมายให้แต่ละฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ - แผน KM แต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน แต่ CKO ก็ได้มีการสั่งให้ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความชัดเจน - มีระยะเวลาในการจัดทำค่อนข้างจำกัด - งบประมาณไม่ได้มีการจัดตั้งไว้

5 ขั้นตอนการจัดทำแผน KM มีปัญหาอุปสรรค (ต่อ)
- บุคลากรที่ไปอบรม KM พยายาม Sharing ให้คนในองค์กรเพื่อร่วมจัดทำแผน แต่ขาดการมีส่วนร่วม - บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำ KM ขาดความรู้ - หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ บุคลากรมีน้อย มีงานประจำมาก ความชำนาญ องค์ความรู้ยังมีไม่เพียงพอ - แต่ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และจังหวัดก็สามารถจัดส่งแผน KM ได้ทันภายในกำหนด 31 มกราคม 2549

6 ขั้นตอนการนำแผน KM ไปสู่การปฏิบัติ
- บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ - ขาดงบประมาณสนับสนุน

7 2. แนวทางการร่วมเป็นเครือข่ายต่อไปในอนาคต
- จัดทำรายชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานสังกัดของสมาชิกกลุ่ม โดยจัดทำเป็นทำเนียบ - รวบรวม Address พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่งข่าวสารแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Management : KM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google