งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย จ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย จ.อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย จ.อุดรธานี
รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย โดยวาจา (Oral presentation) โดยโปสเตอร์ ประเภทในการนำเสนอผลงานวิจัย ด้านการแพทย์และคลินิก ด้านสาธารณสุข

2 ผลงานที่นำเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์
ต้องส่งบทคัดย่อความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 - พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ไม่เกิน 200 คำ บทคัดย่อ ปกด. 1. ชื่อเรื่อง 2. รายชื่อผู้วิจัยหรือคณะ พร้อมชื่อหน่วยงาน 3. บทนำและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 4. วิธีการศึกษา 5. ผลการศึกษา (นำเสนอสาระสำคัญที่ได้จาก การศึกษา) 6. ข้อเสนอแนะ 7. คำสำคัญ (Key words)

3 ขนาดของโปสเตอร์นำเสนอ
- กว้าง 1 เมตร สูง 1.2 เมตร การจัดประชุม 10-11 พฤษภาคม 2553

4 ส่งไฟล์บทคัดย่อผลงานวิชาการ ได้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
การส่งผลงาน ส่งไฟล์บทคัดย่อผลงานวิชาการ ได้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ที่


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย จ.อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google