งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการ
โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ  งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  จากผู้เขียนทั้งภายใน & ภายนอก  เผยแพร่ทั้งใน & ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

3 ขั้นตอนการส่งต้นฉบับ
เพื่อการตีพิมพ์

4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ Kasetsart Journal Referee 1 manuscript Referee 2 Submission Editorial board Referee 3 Editors send your submission to listed referees. They can be from anywhere in the world. These referees typically are considered to be expert in the field you are in and have published in this journal. Reviewing Process can take up to 3 months มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ Kasetsart Journal Referee 1 comments Referee 2 Acceptance / rejection Editorial board Referee 3 Editors send your submission to listed referees. They can be from anywhere in the world. These referees typically are considered to be expert in the field you are in and have published in this journal. Revision Resubmission Process can take another few months มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์

6 ขั้นตอนการส่งต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์
กองบรรณาธิการพิจารณา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเสนอความคิดเห็น กองบรรณาธิการเสนอผู้เขียนเพื่อปรับปรุง (แก้ไข ถ้ามี) กองบรรณาธิการ ดำเนินการจัดพิมพ์ ผู้เขียนตรวจสอบก่อนตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 การเตรียมต้นฉบับ ต้นฉบับ ไทย/อังกฤษ พิมพ์หน้าเดียว ไม่เกิน ๑๕ หน้า
ต้นฉบับ ไทย/อังกฤษ พิมพ์หน้าเดียว ไม่เกิน ๑๕ หน้า  ชื่อเรื่อง ไทย-อังกฤษ  ชื่อผู้เขียน ไทย-อังกฤษ  สถานที่ทำงาน จังหวัด-รหัสไปรษณีย์ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 บทคัดย่อ  สาระสำคัญ  ไม่เกิน 300 คำ  Abstract
 Key words ไม่เกิน 5 คำ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 เนื้อหา  บทนำ  การตรวจเอกสาร  วิธีดำเนินการวิจัย
 ผลของการวิจัย ข้อวิจารณ์  บทสรุป ข้อเสนอแนะ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 ภาพประกอบและตาราง  หมายเลขกำกับ  คำอธิบายภาษาอังกฤษ
 คำอธิบายภาษาอังกฤษ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11 เอกสารอ้างอิง  เรียงลำดับเอกสาร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12 ข้อแนะนำในการใช้ภาษา
 ถูกต้อง เข้าใจง่าย กะทัดรัด  คำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ศัพท์บัญญัติทางวิชาการ - - ภาษาอังกฤษ  ความคงเส้นคงวา ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 เกณฑ์การพิจารณาบทความ
 ชื่อเรื่อง  ความยาวของเรื่อง  ภาษา  การอ้างอิง  ตาราง และ ภาพ ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 เกณฑ์การพิจารณาบทความ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
เกณฑ์การพิจารณาบทความ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ผล แก้ไข  เหตุผล  ชื่อเรื่อง  ข้อเสนอแนะ  เนื้อหา  ภาษา  การอ้างอิง ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 ขอเชิญชวนส่งบทความ ลงตีพิมพ์ในวารสาร


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการตีพิมพ์งานวิจัย ในวารสารวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google