งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอบทความ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอบทความ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอบทความ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชุมปฏิบัติการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2552 เรื่องนวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ การนำเสนอบทความ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร กัมปนาท เจริญแนว อาจารย์ประจำ แผนกซ่อมบำรุงรังสิต ฝ่ายอาคารสถานที่ นำเสนอวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

2 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 ประเภท (Types) ประเภทบทความ  บทความวิชาการ (Academic article)  บทความทั่วไป (General article) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

3 ภูมิหลัง (Black ground)
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 ภูมิหลัง (Black ground) บทความเรื่องนี้มีฐานความรู้จาก  งานวิจัย  งานประจำ  ประสบการณ์ตรง/ความสามารถพิเศษ  ข่าว/บทความ/สารคดี  อื่นๆ (ระบุ) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

4 กลุ่มเป้าหมาย (Target)
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 กลุ่มเป้าหมาย (Target) ลำดับกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านบทความ  บุคคลากร  นักศึกษา  นักวิชาการ  ประชาชนทั่วไป  อื่นๆ (ระบุ) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

5 วัตถุประสงค์ (Objective)
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 วัตถุประสงค์ (Objective) บทความเรื่องนี้วัตถุประสงค์  ให้ความรู้ทั่วไป  แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  แสดงข้อเท็จจริง  แสดงแนวทางปฏิบัติ/วิธีการแก้ไขปัญหา  แสดงข้อคิด/แรงบันดาลใจ  อื่นๆ (ระบุ) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

6 การตีพิมพ์เผยแพร่ (Publishing)
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 การตีพิมพ์เผยแพร่ (Publishing) บทความนี้จะตีพิมพ์เผยแพร่ที่  วารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI (คะแนน QA = 0.25 – 0.50)  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ที่ไม่มีในฐานข้อมูล TCI  เว็บไซต์/บล็อก คือ เว็บไซต์ฝ่ายอาคารสถานที่  สิ่งพิมพ์แจกจ่าย แก่ ดูรายละเอียดค่า Impact factor ที่ฐานข้อมูล TCI <Click> โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

7 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 ชื่อเรื่อง (Title) บทความนี้สามารถตั้งชื่อให้พิจารณา 3 ชื่อ ดังนี้ A. การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร B. คุณภาพอากาศภายในอาคาร C. การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

8 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 คำนำ (introduction) ส่วนเกริ่นนำหรือคำนำมีความยาว (1 ใน 4 ของบทความ) มีหัวข้อดังนี้ สภาวะอากาศภายนอกอาคาร สภาวะอากาศภายในอาคาร ทิศทางการออกแบบอาคารในปัจจุบัน โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

9 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 เนื้อเรื่อง (Body) ส่วนเนื้อเรื่องมีความยาว หน้ากระดาษ (2 ใน 4 ของบทความ) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานความรู้เรื่องที่เขียน มีหัวข้อดังนี้ คุณภาพอากาศภายในอาคาร หมายถึง ? ผลกระทบต่อสุขภาพของมลภาวะของอากาศภายในอาคาร ? ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้งข้อเท็จจริง ใช้เหตุผล มีหัวข้อดังนี้ พฤติกรรมการใช้งานอาคารในปัจจุบัน ? ระบบประกอบอาคาร ? ส่วนที่ 3 เสนอความคิดเห็น มีหัวข้อ แนวทางการใช้งานอาคารที่ถูกต้อง ? การตรวจสอบและบำรุงรักษา ? โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

10 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 สรุป (Summary) ส่วนสรุปมีความยาว หน้ากระดาษ (1 ใน 4 ของบทความ) มีหัวข้อดังนี้ ทางออกสำหรับปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

11 บรรณานุกรม (References)
ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 บรรณานุกรม (References) เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) มีดังนี้ มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย TRANE the American Standard Company, 2004. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

12 กัมปนาท เจริญแนว อาจารย์ประจำ แผนกซ่อมบำรุงรังสิต ฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชุมปฏิบัติการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2552 เรื่องนวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ สวัสดี กัมปนาท เจริญแนว อาจารย์ประจำ แผนกซ่อมบำรุงรังสิต ฝ่ายอาคารสถานที่ address :


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอบทความ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google