งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“งานกลุ่มค้นคว้าหาความรู้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“งานกลุ่มค้นคว้าหาความรู้”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “งานกลุ่มค้นคว้าหาความรู้”
(10 คะแนน)

2 สุขภาพจิตและการปรับตัว
ไสยศาสตร์ สรีระ การพัฒนาตน การศึกษา ไม่มีเหตุผล บุคลิกภาพ ค่านิยม ความเชื่อ ครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ มนุษย์ การพยากรณ์ การตัดสินใจ ศาสนา,ปรัชญาชีวิต สุขภาพจิตและการปรับตัว วัฒนธรรม อาชีพ,เศรษฐกิจ คุณภาพของอารมณ์ ทัศนคติ

3 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(การออกแบบปก) รายงานเรื่อง เสนอ… อาจารย์ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ จัดทำโดย… รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4 2. ปกรอง (เหมือนปกหน้า) 3. คำนำ 4. สารบัญ สารบัญตาราง 5. กิตติกรรมประกาศ 6. แผนการเรียนรู้ (ตาราง K-W-L)* 7. เนื้อหา บทที่ บทนำ ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ประโยชน์

5

6 *แผนการเรียนรู้ (ตาราง K-W-L) เรื่องที่ต้องการ รู้เพิ่ม
เรื่องที่รู้แล้ว เรื่องที่ต้องการ รู้เพิ่ม วิธีการศึกษาค้นคว้า (แหล่งความรู้)

7 บทที่ 2 - เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 - วิธีการดำเนินงาน บทที่ 4 - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 - สรุปผล ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก - ตัวอย่างแบบสอบถาม


ดาวน์โหลด ppt “งานกลุ่มค้นคว้าหาความรู้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google